Điều chỉnh môn phái

Việc điều chỉnh kỹ năng của các môn phái chắc chắn sẽ khiến thế cục giang hồ trong Ngạo Kiếm Vô Song có nhiều thay đổi.

  • Thời gian điều chỉnh: Từ sau bảo trì ngày 20/04/2019.
  • Nội dung điều chỉnh:

STT

Hình ảnh Kỹ năng 

Nội Dung điều chỉnh

 

Võ Đang

 

1

 

Kỹ Năng: Nhân Kiếm Hợp Nhất 
Khi tăng cấp chiêu thức từ 1~10:
Xác suất kích hoạt chiêu thức điều chỉnh  45%~80%

 

Thiên Vương

 

2

 

Kỹ Năng Chiến Hồn Phá Quân
Kỹ năng cấp 1~10
Thời Gian Duy Trì 3 giây điều chỉnh thành 4 giây

3

 

Kỹ năng : Ngưng Huyết Ly Hồn
Khi tăng cấp 1~10
Phát huy công cơ bản +2%
SX kháng né +3%
Sát Thương Tạo Thành chuyển thành hồi sinh lực : +2%
Thời gian duy trì 2s
Điều chỉnh thành 
Khi tăng cấp 1~10
Phát huy công cơ bản +2~3%
SX kháng né +3~4%
Sát Thương Tạo Thành chuyển thành hồi sinh lực : +2~4%
Thời gian duy trì 4s

 

Hoa Sơn

 

4

 

Tử Hà Bí Tịch
Khi tăng cấp từ 1~10
Chính xác +100`~+550
Sát Thương Chí Mạng +3%~30%
Điều chỉnh thành 
Khi tăng cấp từ 1~10
Chính xác +100`~+600
Sát Thương Chí Mạng +4%~40%

 

Tiểu Điêu