Vật phẩm HOT tại sự kiện Ươm Mầm Chờ Xuân

07/02/2018

Cùng Tiểu Điêu khám phá phần thưởng hot Túi Chọn Chân Nguyên tại sự kiện Ươm Mầm Chờ Xuân nào!

Đại hiệp khi nhận được Túi Chọn Chân Nguyên, nhấp phải vào đạo cụ có thể chọn 1 trong 3 nhóm đạo cụ sau:

Nhóm Chân nguyên  Thuộc tính 

Chân Nguyên - Đỉnh (cảnh giới 1)

Đại hiệp chọn nhóm này, có thể chọn một trong các Chân Nguyên Đỉnh ở nhóm cảnh giới 1

Tề Thiên - Đỉnh

Thể chất: +30 điểm
Luân Hồi - Đỉnh Nguyên khí: +30 điểm
Hủy Thiên - Đỉnh Sức mạnh: +30 điểm
Ảo Ảnh - Đỉnh Thân Pháp: +30 điểm

Chân Nguyên - Đỉnh (Cảnh giới 2)

Đại hiệp chọn nhóm này, có thể chọn một trong các Chân Nguyên Đỉnh ở nhóm cảnh giới 2

Tâm Nhãn - Đỉnh Chính xác: +112 điểm
Ảo Diệt - Đỉnh Né Đòn: +42 điểm
Nghi Vũ - Đỉnh Thời gian bị trạng thái xấu: -31
Linh Thiểm - Đỉnh Xác suất bị trạng thái xấu: -30

Chân Nguyên - Đỉnh (Cảnh giới 3)

Đại hiệp chọn nhóm này, có thể chọn một trong các Chân Nguyên Đỉnh ở nhóm cảnh giới 3

Khảm Minh - Đỉnh Xác suất tạo trạng thái Ngũ Hành: +31
Tốn Chiếu - Đỉnh Thời gian tạo trạng thái Ngũ Hành: +31
Thự Giới - Đỉnh Kháng né: +120 điểm
Sâm La - Đỉnh Giới hạn sinh lực: +150 điểm
Lưu ý
  • Thuộc tính trên đây của Chân Nguyên chỉ đang ở cấp 1, đại hiệp có thể tăng điểm thuộc tính lên tối đa cấp 10 ở mỗi chân nguyên bằng Chân Khí.
  • Đại hiệp hãy xem xét kỹ các chỉ số của mỗi Chân Nguyên để chọn cho mình một Chân Nguyên có thuộc tính phù hợp nhất đối với bản thân.

Tiểu Điêu