Tích Lũy Tiêu Phí (8/3 - 14/3)

14/03/2019

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 08/03/2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 14/03/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ.

Nội dung

  • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà nhé.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

Thưởng chi tiết như sau:

  • Máy chủ Võ Đang

Mốc tiêu phí

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

Kinh Nghiệm Đan (1 Triệu EXP)

7

Khóa

Đá Rèn 5

5

Khóa

5,000

Kinh Nghiệm Đan (1 Triệu EXP)

20

Khóa

Đá Rèn 5

5

Khóa

10,000

Kinh Nghiệm Đan (1 Triệu EXP)

30

Khóa

Đá Rèn 5

10

Khóa

20,000

Kinh Nghiệm Đan (1 Triệu EXP)

50

Khóa

Đá Rèn 5

20

Khóa

50,000

Đại Lực Hoàn (100tr EXP)

1

Khóa

Đá Rèn 5

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

100,000

Đại Lực Hoàn (100tr EXP)

1

Khóa

Đá Rèn 5

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

200,000

Đại Lực Hoàn (100tr EXP)

3

Khóa

Đá Rèn 5

60

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

300,000

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

 

  • Máy chủ Côn Luân, Đường Môn, Tết Ngạo Kiếm

Mốc tiêu phí

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

5,000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

10,000

Đá Rèn Bậc 6

15

Khóa

Ngọc Tì Hưu

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

20,000

Đá Rèn Bậc 6

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

50,000

Cống Hiến Sư Môn 5000

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

100,000

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

40

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

200,000

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

300,000

Túi Chọn Toái Phiến-4

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

 

  • Thiên Vương và các máy chủ đã mở 175 ngày trở lên

Mốc tiêu phí (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

5,000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

10,000

Đá Rèn Bậc 6

15

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

20,000

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

50,000

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

3

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

100,000

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Túi Hương Lạc Anh

1

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

200,000

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

250

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Tinh Thần Sa

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

300000

Đá Rèn Bậc 6

250

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

5

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

2

Khóa