[01/05 - 10/05] Sự kiện tích lũy tiêu phí

Diễn ra ngày 01/05/2021

Nội dung

01/05/2021

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

Cùng Tiểu Điêu xem những phần quà cập nhật của sự kiện Tích lũy tiêu phí lần này có gì hấp dẫn nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 01/05/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 10/05/2021.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Quý đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

 Phần thưởng

Máy chủ Hỏa Phượng

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

5000

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

10000

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

20000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Đinh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

50000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

100000

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

200000

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Chân Khí 50000

4

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

300000

Túi Chọn Toái Phiến-4

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

100

Khóa

Máy chủ Kim Kiếm đến Võ Đang

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Đồng Quần Hùng

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

5000

Đồng Quần Hùng

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

10000

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

20000

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

50000

Đồng Quần Hùng

80

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

100000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

200000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

6

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

300000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Hương Băng Nghiên

1

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Máy chủ Đông Giang

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Túi chọn tài nguyên

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

5000

'Túi chọn tài nguyên

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

10000

'Túi chọn tài nguyên

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

20000

'Túi chọn tài nguyên

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

50000

'Túi chọn tài nguyên

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

100000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

200000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

6

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

300000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

100

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

150

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Máy chủ Thái Phượng và Mộc Phượng

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

5000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

10000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

20000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

8

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

3

Khóa

50000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

15

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

20

Khóa

100000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Rèn 5

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

200000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 5

60

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

300000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa