[23-28/07] TUẦN LỄ VÀNG

Diễn ra ngày 23/07/2021

Nội dung

23/07/2021

Đại hiệp thân mến!

Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ mang đến Sự kiện Tuần Lễ Vàng với những gói quà vô cùng ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 23/07 đến hết ngày 28/07/2021.

Nạp tích lũy càng cao nhận quà càng lớn!

Thời gian

  • Bắt đầu: Ngày 23/07/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/07/2021.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống mở giao diện nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng.

  • Đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó.
Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.

Phần thưởng

Với mỗi mốc nạp, Đại hiệp nhận được các gói quà tương ứng như sau:

Kim Kiếm đến Đông Giang

 Nguyên bảo

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13500

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

27000

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

54000

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

135000

Tinh Thần Sa

2

Khóa

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

270000

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

100

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Đồng Kiều sở

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Đồng chÍ TÔN

5

Khóa

 

Hỏa Phượng đến Thái Phượng

Nguyên bảo

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13500

Đá Rèn Bậc 6

15

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

27000

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

2

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

Khóa

54000

Đá Rèn Bậc 6

80

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

135000

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

5

Khóa

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

50

Khóa

270000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

1Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Ngân Châm

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

100

Khóa

 

Máy chủ Linh Phượng

Nguyên bảo

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Túi Toái Phiến 3

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

13500

Đá Rèn Bậc 6

15

Khóa

Túi Toái Phiến 3

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

27000

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

54000

Đá Rèn Bậc 6

80

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

135000

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

5

Khóa

Túi chọn danh vọng sử thi ( 10 điểm )

20

Khóa

270000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Ngân Châm

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

Túi chọn danh vọng sử thi ( 10 điểm )

50

Khóa

 

Máy chủ Long Phượng

Nguyên bảo

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đá Rèn Bậc 5

10

Khóa

Túi Toái Phiến 3

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

13500

Đá Rèn Bậc 5

20

Khóa

Túi Toái Phiến 3

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

27000

Đá Rèn Bậc 5

40

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

54000

Đá Rèn Bậc 5

100

Khóa

Chân Khí

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

135000

Đá Rèn Bậc 5

200

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Chân Khí

3

Khóa

270000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Túi Hương Lạc Anh

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

30

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa