Bắt Tuần Lộc Vàng (21/12 - 10/01)

Diễn ra ngày 21/12/2019

Kim kiếm - Võ Đang

21/12/2019

Dùng đạo cụ Tuần Lộc Thường

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Dây Trói Vàng

1

Khóa

Túi chọn Phòng cụ sử thi ( 5 điểm )

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Dùng đạo cụ Tuần Lộc Vàng

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Sừng Tuần Lộc

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Khoáng Tạp Chất

2

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Thưởng bắt Tuần Lộc Vàng đạt mốc

  • Bắt Tuần Lộc Vàng  đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận quà Tuần Lộc I,II,III,IV,V.

Quà Tuần Lộc I

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến tọa Kỵ Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Tuần Lộc II

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Tuần Lộc III

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Tuần Lộc IV

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

 Khóa

Quà Tuần Lộc V

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

200

 Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa

Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không Khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc

5

Khóa

Tuần Lộc Giáng Sinh (15 ngày )

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 10 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

80

Khóa

Quà Xếp Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Không Khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc

2

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 5 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

40

Khóa

Quà Xếp Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

20

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

20

Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

10

Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

10

Khóa