Chuỗi sự kiện chào mừng ngày 8/3

Diễn ra ngày 11/03/2019

Thưởng: Kim Kiếm - Tết Ngạo Kiếm

Quà Hoàn Thành Lương Duyên

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

10 phút Kinh Nghiệm Chuẩn

1

Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Hoạt Lực 5000 Điểm

1

Khóa

Đồng Tinh Vẫn

5

Khóa

Đồng Thiên Tâm

5

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

3

Khóa

Quà Chúc Mừng

Máy chủ

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Kim Kiếm

Thất Tinh Kiếm

Nga My

Thiên Vương

Hoa Hồng

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

2

Khóa

Hoạt Lực 5000 Điểm

2

Khóa

Búp Bê Thế Thân

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Côn Luân

Đường Môn

Tết Ngạo Kiếm

Hoa Hồng

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

2

Khóa

Hoạt Lực 5000 Điểm

2

Khóa

Búp Bê Thế Thân

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm

1

Không Khóa

Túi Quà May Mắn

  • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 loại Linh Thạch Bậc 5 (Khóa) dưới đây:

Linh Thạch Bậc 5 (Khóa) ngẫu nhiên nhận được

Kẻ Thần Phạt

Thiển Âm

Vu Triển Bằng

Khang Ninh Hoàng Hậu

Thượng Quốc Lan

Thù Hoàng [Dương]

Ngụy Dũng

Cao Phong

Thù Hoàng [Âm]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Kim]

Tăng Kim Phú

Kiếm Vũ Hiên

Ngũ Hành Kiếm Tông [Mộc]

Mộ Dung Cương

Âu Thiên Dương

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thủy]

Tinh Vẫn Chiến Sĩ

Âu Thiên Âm

Ngũ Hành Kiếm Tông [Hỏa]

Tinh Vẫn Kiếm Khách

Nguyên Tố [Nghĩa]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thổ]

Trương Dực Dung

Nguyên Tố [Triều]

Pháp Vương A Tu La

Yến Phúc

Tuyệt Thế Yêu Cơ

Viên Triển Lượng

Kiếm Thần

Độc Cô Lạc Vân

Túi Quà May Mắn Như Ý

  • Tùy chọn 1 loại Linh Thạch Bậc 5 (Khóa) dưới:

Linh Thạch Bậc 5 (Khóa) tùy chọn

Kẻ Thần Phạt

Thiển Âm

Vu Triển Bằng

Khang Ninh Hoàng Hậu

Thượng Quốc Lan

Thù Hoàng [Dương]

Ngụy Dũng

Cao Phong

Thù Hoàng [Âm]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Kim]

Tăng Kim Phú

Kiếm Vũ Hiên

Ngũ Hành Kiếm Tông [Mộc]

Mộ Dung Cương

Âu Thiên Dương

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thủy]

Tinh Vẫn Chiến Sĩ

Âu Thiên Âm

Ngũ Hành Kiếm Tông [Hỏa]

Tinh Vẫn Kiếm Khách

Nguyên Tố [Nghĩa]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thổ]

Trương Dực Dung

Nguyên Tố [Triều]

Pháp Vương A Tu La

Yến Phúc

Tuyệt Thế Yêu Cơ

Viên Triển Lượng

Kiếm Thần

Độc Cô Lạc Vân

Chúc Mừng Ngây Ngất Thần Bí

Máy chủ

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Kim Kiếm

Thất Tinh Kiếm

Nga My

Thiên Vương

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

100

Không Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao(Tất cả)

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Côn Luân

Đường Môn

Tết Ngạo Kiếm

Túi Chọn Danh Vọng Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm

40

Không Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao(Tất cả)

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Túi Quà Siêu May Mắn

  • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 loại Linh Thạch Bậc 6 dưới:

Linh Thạch Bậc 6 (Khóa) ngẫu nhiên nhận được

Kẻ Thần Phạt

Thiển Âm

Vu Triển Bằng

Khang Ninh Hoàng Hậu

Thượng Quốc Lan

Thù Hoàng [Dương]

Ngụy Dũng

Cao Phong

Thù Hoàng [Âm]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Kim]

Tăng Kim Phú

Kiếm Vũ Hiên

Ngũ Hành Kiếm Tông [Mộc]

Mộ Dung Cương

Âu Thiên Dương

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thủy]

Tinh Vẫn Chiến Sĩ

Âu Thiên Âm

Ngũ Hành Kiếm Tông [Hỏa]

Tinh Vẫn Kiếm Khách

Nguyên Tố [Nghĩa]

Ngũ Hành Kiếm Tông [Thổ]

Trương Dực Dung

Nguyên Tố [Triều]

Pháp Vương A Tu La

Yến Phúc

Tuyệt Thế Yêu Cơ

Viên Triển Lượng

Kiếm Thần

Độc Cô Lạc Vân

Quà xếp hạng

Top xếp hạng sẽ nhận được nhiều vật phẩm vô cùng giá trị như sau:

  • Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

 

  • Tùy chọn bí tịch phù hợp với môn phái của mình, trang bị sẽ tăng 4 kỹ năng nhất định lên 10 cấp.
  • Máy chủ Kim Kiếm, Thất Tinh Kiếm, Nga My, Thiên Vương

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Hạng 1

Tinh Thần Sa

2

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Đồng Đội 5 Sao-Tuần Lộc Giáng Sinh 15 ngày

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 2

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 3

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

20

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 4 - 10

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 11 - 50

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

  • Máy chủ Côn Luân, Tết Ngạo Kiếm

Xếp hạng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Hạng 1

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng (15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Đồng Đội 5 Sao-Tuần Lộc Giáng Sinh 15 ngày

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 2

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 3

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 4-10

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa

Hạng 11 - 50

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

10

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Kỳ Lân THượng Cổ 15 ngày

1

Khóa