Đại Chiến Thần Khuyển (14/9 - 20/9)

Diễn ra ngày 13/09/2018

Nội Dung

Thần Khuyển đã trở lại Ngạo Kiếm Vô Song 2. Tương truyền rằng đánh bại Thần Khuyển có thể đoạt được kỳ trân bảo vật.

Bản đồ kích chiến đã mở, một tiếng gầm lớn vang lên. Thần Khuyển đã xuất hiện, Đại hiệp hãy cùng bằng hữu thi triển bản lĩnh ngay nào!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 14/09/2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 20/09/2018
  • Thời gian Thần Khuyển xuất hiện: 12h00, 18h00, 23h00 mỗi ngày. 

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Dành cho toàn mộ máy chủ từ S1 - S13
  • Nhân vật:Không giới hạn cấp độ

Nội dung