Đại Chiến Thần Khuyển (14/9 - 20/9)

Diễn ra ngày 13/09/2018

Phần Thưởng

Khi Đại hiệp đánh bại Thần Khuyển sẽ nhận được 1 Rương Báu Thần Khuyển (không khóa) và vật phẩm tương ứng sau:

  • Đánh bại Thần Khuyển, tổ đội sẽ nhận được 1 Rương Báu Thần Khuyển (không khóa) + 4 Đồng Quần Hùng cho mỗi người.
  • Đánh bại Ma Hóa Thần Khuyển, tổ đội sẽ nhận được 3 Rương Báu Thần Khuyển (không khóa) + 6 Đồng Quần Hùng cho mỗi người.

Mở Rương Báu Thần Khuyển nhận được một trong số các gói quà sau đây:

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Quà Thanh Long

 

1

Không khóa

Quà Bạch Hổ

 

1

Không khóa

Quà Chu Tước

 

1

Không khóa

Quà Huyền Vũ

 

1

Không khóa

Chi tiết gói quà như sau:

Các vật phẩm đều ở trạng thái Khóa

Tên gói quà

Mốc thời gian máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Quà Thanh Long

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

 

1

Đồng Kiều Sở

 

5

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

 

1

Đồng Kiều Sở

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

 

1

Đồng Kiều Sở

 

5

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Tụi Chọn Toái Phiến-4

 

1

Đồng Kiều Sở

 

5

Máy chủ mở từ 176 ngày trở lên

Ngân Châm

 

2

Đồng Kiều Sở   5

Quà Bạch Hổ

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Hạt Giống-I

 

5

Ngọc Tì Hưu

 

5

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Hạt Giống-I

 

10

Ngọc Tì Hưu

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Hạt Giống-II

 

5

Ngọc Tì Hưu

 

5

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Túi Toái Phiến-4

 

1

Đồng Quần Hùng

 

20

Máy chủ mở từ 176 ngày trở lên

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Đồng Quần Hùng 20

Quà Chu Tước

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

5

Đồng Quần Hùng

 

5

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

10

Đồng Quần Hùng

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

10

Đồng Quần Hùng

 

5

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm)

 

1

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến)

 

1

Đồng Kiều Sở

 

4

Máy chủ mở từ 176 ngày trở lên

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm)

1

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến) 1
Đồng Kiều Sở 4

Quà Huyền Vũ

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

2

Cống Hiến Lệnh Bạc

 

2

Cống Hiến Lệnh Đồng

 

1

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

2

Cống Hiến Lệnh Bạc

 

2

Cống Hiến Lệnh Đồng

 

1

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

5

Đồng Quần Hùng

 

10

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm)

 

1

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến)

 

1

Danh Vọng Lệnh (Bí Cảnh)

 

1

Danh Vọng Lệnh (Ngũ Trúc Đàm)

1

Danh Vọng Lệnh (Đấu Phái) 1

Máy chủ mở từ 176 ngày trở lên

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm)

1

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến) 1
Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định 2

Phương Phàm