Hái Lộc đầu năm (13/01 - 03/02)

Diễn ra ngày 13/01/2020

Kim kiếm - Võ Đang

13/01/2020

Dùng đạo cụ Lộc Xuân

  • Dùng đạo cụ Lộc Xuân sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Găng Tay Vàng

1

Khóa

Túi chọn Phòng cụ sử thi ( 5 điểm )

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Dùng đạo cụ Lộc Vàng

  • Dùng đạo cụ Lộc Vàng sẽ nhận được Lộc và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Lộc

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Khoáng Tạp Chất

2

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Thưởng hái Lộc Vàng đạt mốc

  • Đổi vật phẩm Lộc Vàng  đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Lộc Xuân I,II,III,IV,V.

Quà Lộc Xuân I

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến tọa Kỵ Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Lộc Xuân II

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Lộc Xuân III

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Lộc Xuân IV

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Khóa

Quà Lộc Xuân V

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

200

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa

Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không Khóa

Ngũ Sắc Thạch

2

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 10 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

80

Khóa

Quà Xếp Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Không Khóa

Ngũ Sắc Thạch

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 5 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

40

Khóa

Quà Xếp Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

20

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

20

Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

 Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

 10

Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

10

Khóa