Hái Lộc đầu năm (13/01 - 03/02)

Diễn ra ngày 13/01/2020

Long Giang-Đông Giang

13/01/2020

Dùng đạo cụ Lộc Xuân

  • Dùng đạo cụ Lộc Xuân sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Găng Tay Vàng

1

Khóa

Túi chọn Phòng cụ sử thi ( 5 điểm )

1

Khóa

hoạt Lực 2000 điểm

1

Khóa

Dùng đạo cụ Lộc Vàng

  • Dùng đạo cụ Lộc Vàng sẽ nhận được Lộc và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Lộc

1

Không khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-III

2

Khóa

Đá Rèn 6

1

Không khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Thưởng hái Lộc Vàng đạt mốc

  • Đổi vật phẩm Lộc Vàng  đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Lộc Xuân I,II,III,IV,V.

Quà Lôc Xuân I

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 50000

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Lôc Xuân II

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 50000

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Lôc Xuân III

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 50000

4

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Túi chọn Nguyên Thạch

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

1

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Quà Lôc Xuân IV

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 50000

6

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Quà Lôc Xuân V

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

1

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Túi Chọn Kim Thạch Sử Thi bậc 7

1

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 10 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

25

Khóa

Quà Xếp Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 5 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

15

Khóa

Quà Xếp Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

10

Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Ngự Kiếm Khinh Âm ( 15 Ngày)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

5

Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Ngự Kiếm Khinh Âm ( 15 Ngày)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

5

Khóa