Hái Lộc đầu năm (13/01 - 03/02)

Diễn ra ngày 13/01/2020

Tây Giang

13/01/2020

Dùng đạo cụ Lộc Xuân

  • Dùng đạo cụ Lộc Xuân sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Găng Tay Vàng

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Dùng đạo cụ Lộc Vàng

  • Dùng đạo cụ Lộc Vàng sẽ nhận được Lộc và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Lộc

1

Không Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 điểm

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Đá Rèn 5

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hồng Liên

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thưởng hái Lộc Vàng đạt mốc

  • Đổi vật phẩm Lộc Vàng  đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Lộc Xuân I,II,III,IV,V.

Quà Lộc Xuân I

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm -3

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Lộc Xuân II

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đá Rèn 5

20

Khóa

Quà Lộc Xuân III

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Đá Rèn 5

100

Khóa

Quà Lộc Xuân IV

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

30

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Quà Lộc Xuân V

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Đá Rèn 6

200

Khóa

Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 10 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

25

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 5 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

15

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

30

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

10

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Toái Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

5

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Toái Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

5

Không Khóa