Hoa bách hợp (02/09 - 08/09)

Diễn ra ngày 02/09/2020

Nội dung

02/09/2020

Những cánh hoa với bảy sắc màu khác nhau, không chỉ đẹp mà còn đem về rất nhiều phúc lợi khi quý đại hiệp tham gia cầu phúc mỗi ngày.

Thời gian và điều kiện

 • Sự kiện diễn ra từ 00h00 ngày 02/09 đến 23h59 ngày 08/09/2020.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ
 • Thời gian phát thưởng: từ ngày 03/09-09/09 mỗi ngày sẽ tổng hợp phát quà 1 lần.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày quý Đại Hiệp tích nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó.
 • Đặc Biệt: Nếu quý Đại hiệp tham gia sự kiện đủ 7 ngày thì sẽ nhận thêm 1 gói quà Truyền thuyết bao gồm:
  + Đá Rèn 6 x30
  + Đồng Thiên Tâm x30
  + Ngoại trang manh manh 3 ngày x1
  + Ngân Lượng 10 vạn x3
  + Nguyên bảo Khóa 2v5 x2
  + Mặt nạ ngẫu nhiên 1 ngày x3
  + Cống Hiến Sư Môn 5000 x1

Phần thưởng

Ngày

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

02/09

nạp bất kỳ

Đồng Quần Hùng

40

Khóa

Hoa Bách Hợp

1

Khóa

03/09

540

Hoa Bách Hợp

1

Khóa

Đá rèn 6

20

Khóa

04/09

1350

Hoa Bách Hợp

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

05/09

2700

Hoa Bách Hợp

3

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

7

Khóa

06/09

2700

Hoa Bách Hợp

3

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

07/09

2700

Hoa Bách Hợp

4

Khóa

Tôn Hiệu Hùng Ưng Thảo Nguyên 3 ngày

1

Khóa

08/09

2700

Quà mặt nạ- Tước cốt - 10 ngày

1

Khóa

Hoa Bách Hợp

5

Khóa

Quà Hoa Bách Hợp

 • Nhấp phải vào Hoa Bách Hợp để tiến hành ghép và nhận quà.
 • Ghép Hoa Bách Hợp số lượng 2,3,5,7 sẽ nhận được lần lượt quà Bách Hợp I,II,III và quà Hương Sắc Bách Hợp

Quà Bách Hợp-I

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

5

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

5

Khóa

Quà Bách Hợp-II

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

3

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

5

Khóa

Quà Bách Hợp-III

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

5

Khóa

Quà Hương Sắc Bách Hợp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Túi Chọn Toái Phiến-4

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Đồng Quần Hùng

10

Khóa