Hương sắc mùa hè (09/07 - 31/07)

Diễn ra ngày 25/07/2019

Thưởng Thu Thập

25/07/2019

Thưởng Thu Thập Đạt Mốc

  • Đổi Hoa Thất Sắc Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Hương Sắc I,II,III,IV,V 

 

Tên gói quà

          Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Quà Hương Sắc I

Châu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm -3

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Long Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm -3

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Trường Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Kim Kiếm ->Võ Đang

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Hương Sắc II

Châu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đá Rèn 5

20

Khóa

Long Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đá Rèn 5

20

Khóa

Trường Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Kim Kiếm->Võ Đang

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Hương Sắc III

Châu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

3

Khóa

Đá Rèn 5

100

Khóa

Long Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Đá Rèn 5

100

Khóa

 Trường Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

1

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Kim Kiếm -> Võ Đang

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Hương Sắc IV

Châu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

3

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 5

200

Khóa

Long Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

30

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Trường Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn 7

100

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Kim Kiếm-> Võ Đang

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa

Quà Hương Sắc V

Châu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Đá Rèn 5

300

Khóa

Long Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Đá Rèn 6

200

Khóa

Trường Giang

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

1

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Túi Chọn Kim Thạch Sử Thi bậc 7

1

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Kim Kiếm ->Võ Đang

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

7

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

200

Không Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa