Hương sắc mùa hè (09/07 - 31/07)

Diễn ra ngày 25/07/2019

Thưởng Ghép Vật Phẩm

25/07/2019

Thưởng Ghép Thành Công Hoa Lục Sắc

  • Mở Hoa Lục Sắc nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm sau

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Châu Giang

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hoa Phượng

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Long Giang

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hoa Phượng

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Khóa

Võ Đang->Trường Giang

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Hoa Phượng

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Khóa

Kim Kiếm -> Thiên Vương

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Hoa Phượng

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Khóa

Thưởng Ghép Thành Công Hoa Thất Sắc

  • Mở Hoa Thất Sắc nhận thưởng đạo cụ Cánh Hoa (Không khóa) cùng 1 phần thưởng ngẫu nhiên

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Châu Giang

Cánh Hoa

1

Không Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 điểm

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Đá Rèn 5

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Long Giang

Cánh Hoa

1

Không Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 điểm

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Đá Rèn 5

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Võ Đang->Trường Giang

Cánh Hoa

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 6

1

Không Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Kim Kiếm -> Thiên Vương

Cánh Hoa

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-III

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Khoáng Tạp Chất

2

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

1

Không Khóa