Hương Sắc Mùa Hè (11/05 - 17/05)

Diễn ra ngày 10/05/2018

Thưởng mốc nạp 540 Nguyên Bảo

Thưởng mốc nạp 540 Nguyên Bảo

Phần thưởng nhận được khi nạp đủ 540 Nguyên Bảo trong ngày 

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Bạc

 

1

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

 

5

Khóa

Đồng Quần Hùng

 

5

Khóa

Phần thưởng nhận được khi hợp thành số lượng Hoa Giấy tương ứng:

Hoa Giấy x2 = Quà Hoa Giấy-I

Hoa Giấy x3 = Quà Hoa Giấy-II

Hoa Giấy x5 = Quà Hoa Giấy-III

Hoa Giấy x7 = Quà Hương Sắc Hoa Giấy

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái Khóa

Tên gói quà

Mốc thời gian máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Quà Hoa Giấy-I

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở từ ngày 92 ngày đến hết ngày thứ 119

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

2

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở 120 ngày đến ngày thứ 175

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

2

Cống Hiến Lệnh Vàng   1
Đồng Quần Hùng   5
Máy chủ đã mở được 176 ngày trở lên Thẻ đồng đội ngẫu nhiên   2
Cống Hiến Lệnh Vàng   1
Đồng Quần Hùng   5

Quà Hoa Giấy-II

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

 

1

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

2

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

2

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở từ ngày 92 ngày đến hết ngày thứ 119

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

2

Ngọc Tì Hưu

 

2

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở 120 ngày đến ngày thứ 175

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên   2
Ngọc Tì Hưu    2
Đồng Quần Hùng   5
Máy chủ đã mở được 176 ngày trở lên Đồng Kiều Sở    2
Thẻ đồng đội ngẫu nhiên   2
Ngọc Tì Hưu   2
Đồng Quần Hùng   5

Quà Hoa Giấy-III

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở từ ngày 92 ngày đến hết ngày thứ 119

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

5

Ngọc Tì Hưu

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở 120 ngày đến ngày thứ 175

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên   5
Ngọc Tì Hưu   3
Đồng Quần Hùng   5
Máy chủ đã mở được 176 ngày trở lên Đồng Kiều Sở   2
Thẻ đồng đội ngẫu nhiên   5
Ngọc Tì Hưu   3
Đồng Quần Hùng   5

Quà Hương Sắc Hoa Giấy

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

 

1

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

 

1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở từ ngày 92 ngày đến hết ngày thứ 119

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

 

1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Ngọc Tì Hưu

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5  

Máy chủ đã mở 120 ngày đến ngày thứ 175

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

 

1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao   1
Ngọc Tì Hưu   3
Đồng Quần Hùng   5
Máy chủ đã mở được 176 ngày trở lên

Đồng Chí Tôn

  1
Đồng Kiều Sở   1
Đồng Quần Hùng   5