Hương Sắc Mùa Thu (10/9 - 16/9)

Diễn ra ngày 08/09/2018

Thưởng mốc nạp 2700 Nguyên Bảo

Thưởng mốc nạp 2700 Nguyên Bảo

Phần thưởng nhận được khi nạp đủ 2700 Nguyên Bảo trong ngày

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Hồng Liên

 

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

 

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

1

Khóa

Phần thưởng nhận được khi hợp thành số lượng Hoa Dã Quỳ tương ứng

Hoa Dã Quỳ x2 = Quà Dã Quỳ-I

Hoa Dã Quỳ x3 = Quà Dã Quỳ-II

Hoa Dã Quỳ x5 = Quà Dã Quỳ-III

Hoa Dã Quỳ x7 = Quà Hương Sắc Dã Quỳ

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái Khóa 

Tên gói quà

Mốc thời gian máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Quà Dã Quỳ-I

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

5

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

5

Tẩy Luyện Thạch

 

4

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

5

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

5

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở từ ngày 92 ngày đến hết ngày thứ 119

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

5

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

5

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở 120 ngày đến ngày thứ 175

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

 

5

Cống Hiến Lệnh Vàng   5
Đồng Quần Hùng   5
Máy chủ đã mở được 176 ngày trở lên Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội   6
Cống Hiến Lệnh Vàng   5
Đồng Quần Hùng   5

Quà Dã Quỳ-II

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

 

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

 

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

5

Tẩy Luyện Thạch

 

4

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

 

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

2

Ngọc Tì Hưu

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

4

Máy chủ đã mở từ ngày 92 ngày đến hết ngày thứ 119

Túi Toái Phiến-4

 

1

Đồng Kiều Sở

 

2

Ngọc Tì Hưu

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở 120 ngày đến ngày thứ 175

Túi Toái Phiến-4

 

1

Đồng Kiều Sở   2
Ngọc Tì Hưu   3
Đồng Quần Hùng   5
Máy chủ đã mở được 176 ngày trở lên Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội   10
Đồng Kiều Sở   4
Ngọc Tì Hưu   3
Đồng Quần Hùng   5

Quà Dã Quỳ-III

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

 

1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

 

1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Ngọc Tì Hưu

 

2

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở từ ngày 92 ngày đến hết ngày thứ 119

Túi Toái Phiến-4

 

1

Đồng Kiều Sở

 

5

Ngọc Tì Hưu

 

2

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở 120 ngày đến ngày thứ 175

Túi Toái Phiến-4

 

1

Đồng Kiều Sở   5
Ngọc Tì Hưu   2
Đồng Quần Hùng   5
Máy chủ đã mở được 176 ngày trở lên Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội   10
Đồng Kiều Sở   7
Ngọc Tì Hưu   2
Đồng Quần Hùng   5

Quà Hương Hoa Dã Quỳ

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Đồng Chí Tôn

 

1

Đồng Kiều Sở

 

8

Đồng Quần Hùng

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Đồng Chí Tôn

 

1

Đồng Kiều Sở

 

10

Đồng Quần Hùng

 

10

Máy chủ đã mở từ ngày 92 ngày đến hết ngày thứ 119

Túi Toái Phiến-4

 

1

Đồng Chí Tôn

 

1

Đồng Kiều Sở

 

5

Đồng Quần Hùng

 

5

Máy chủ đã mở 120 ngày đến ngày thứ 175

Túi Chọn Toái Phiến-4

 

1

Đồng Chí Tôn   1
Đồng Kiều Sở   5
Đồng Quần Hùng   10
Máy chủ đã mở được 176 ngày trở lên Đồng Chí Tôn   1
Đồng Kiều Sở   5
Đồng Quần Hùng   5
Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội   10

Phương Phàm