Hương Sắc Tháng 3 (08/03 - 14/03)

Diễn ra ngày 07/03/2018

Thưởng mốc nạp 2700 Nguyên Bảo

07/03/2018

Thưởng mốc nạp 2700 Nguyên Bảo

Phần thưởng nhận được khi nạp đủ 2700 Nguyên Bảo trong ngày

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Quà Tuyệt Sắc

 

1

Khóa

Quà Giai Nhân

 

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

 

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

1

Khóa

Phần thưởng nhận được khi hợp thành số lượng Hoa Hướng Dương tương ứng

Hoa Hướng Dương x2 = Quà Hướng Dương-I

Hoa Hướng Dương x3 = Quà Hướng Dương-II

Hoa Hướng Dương x5 = Quà Hướng Dương-III

Hoa Hướng Dương x7 = Quà Hương Sắc Hướng Dương

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái Khóa 

Tên gói quà

Mốc thời gian máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Quà Hướng Dương-I

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

5

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

5

Tẩy Luyện Thạch

 

4

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

5

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

5

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

5

Cống Hiến Lệnh Vàng

 

5

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Quà Hướng Dương-II

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

 

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

4

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

 

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

 

2

Ngọc Tì Hưu

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

4

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Túi Toái Phiến-4

 

1

Đồng Kiều Sở

 

2

Ngọc Tì Hưu

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Quà Hướng Dương-III

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

 

1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

3

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

 

1

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Ngọc Tì Hưu

 

2

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Túi Toái Phiến-4

 

1

Đồng Kiều Sở

 

5

Ngọc Tì Hưu

 

2

Tẩy Luyện Thạch

 

5

Quà Hương Sắc Hướng Dương

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 42

Đồng Chí Tôn

 

1

Đồng Kiều Sở

 

5

Đồng Quần Hùng

 

5

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Đồng Chí Tôn

 

1

Đồng Kiều Sở

 

8

Đồng Quần Hùng

 

10

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Đồng Chí Tôn

 

1

Đồng Kiều Sở

 

10

Đồng Quần Hùng

 

10

 

Phương Phàm