Khuyến Mãi Chào Thu (14/09 - 16/09)

Diễn ra ngày 14/09/2018

Phần Thưởng

Giới thiệu quà xịn dành cho các máy chủ

  • Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) khi sử dụng sẽ tăng điểm danh vọng Thánh Liệm

  • Điểm danh vọng Thánh Liệm đạt 1500 điểm sẽ thăng lên cấp 1 và có thể mua được Kim Thạch Liên Bậc 6 hoặc Kim Thạch Liên Bậc 7 tại Tiệm Tùy Thân-Tiệm Danh Vọng.

Kim Thạch Liên Bậc 6 dùng để nâng trang sức Hiếm Liên Bậc 6 thành Sử Thi Liên Bậc 6

Kim Thạch Liên Bậc 7 dùng để nâng trang sức Hiếm Liên Bậc 7 thành Sử Thi Liên Bậc 7

  •  Sử Thi Liên Bậc 6 – Già Lam khi cường hóa lên +16 sẽ kích hoạt kỹ năng Ngọc Nhạc Hồi Xuân tăng 1 cấp.

 

  • Sử Thi Liên Bậc 7 – Già Lam Băng Tâm khi cường hóa lên +16 và +19 sẽ kích hoạt kỹ năng Ngọc Nhạc Hồi Xuân tăng 1 cấp, tổng tăng 2 cấp.

  • Kỹ năng Ngọc Nhạc Hồi Xuân

Lưu ý: Sử Thi bậc 6 có thể dùng Đá Rèn Bậc 6 rèn lên Sử Thi bậc 7

  • Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20

- Khi kích hoạt đạo cụ này, quý đại hiệp có thể chọn 1 trong 10 loại đá kích hoạt tương ứng với mỗi trang bị trên người:

- Sử dụng Đá Kích Hoạt cho các trang bị có thể khiến trang bị được bổ sung các thuộc tính ẩn ở nhóm "Thuộc tính kích hoạt cường hóa thêm":

Chi tiết phần thưởng

Dành cho máy chủ S13

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5.400 Nguyên Bảo

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Hạt Giống-I

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

13.500 Nguyên Bảo

Đồng Kiều Sở

6

Khóa

Hạt Giống-I

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

27.000 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Môn Phái)

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

20

Khóa

54.000 Nguyên Bảo

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (Môn Phái)

1

Khóa

Bí Tịch Diệu Nhật Ly Thể

1

Không Khóa

Ngọc Tì Hưu

30

Khóa

135.000 Nguyên Bảo

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

4

Khóa

Ngọc Tì Hưu

100

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

5

Khóa

Dành cho máy chủ S11 và S12

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5.400 Nguyên Bảo

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Hạt Giống-II

20

Khóa

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) 

2

Không Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

13.500 Nguyên Bảo

Đồng Kiều Sở

6

Khóa

Hạt Giống-II

30

Khóa

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm)

3

Không Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

27.000 Nguyên Bảo

Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) 

5

Không Khóa

Đá Rèn Bậc 6

70

Khóa

54.000 Nguyên Bảo

Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

1

Khóa

Sách Thiên Bảo Trấn Công

1

Không Khóa

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm)

10

Không Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

135.000 Nguyên Bảo

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) 

30

Không Khóa

Đồng Đội Môn Phái 5 Sao (Tùy chọn)

1

Không Khóa

Dành cho máy chủ S9

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5.400 Nguyên Bảo

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) 

2

Không Khóa

Hạt Giống-III

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

13.500 Nguyên Bảo

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm)

3

Không Khóa

Hạt Giống-III

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

6

Khóa

27.000 Nguyên Bảo

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) 

5

Không Khóa

Toái Phiến-Đại Minh Vương

2

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

54.000 Nguyên Bảo

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm)

10

Không Khóa

Toái Phiến-Đại Minh Vương

3

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Khóa

135.000 Nguyên Bảo

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) 

30

Không Khóa

Đồng Đội Môn Phái 5 Sao (Tùy chọn)

1

Không Khóa

Dành cho máy chủ S1 và S7

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5.400 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan (5000)

10

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

1

Khóa

Hạt Giống-IV

10

Khóa

 Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) 

2

Không Khóa

13.500 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan (5000)

10

Khóa

Hạt Giống-IV

20

Khóa

Toái Phiến-Đại Minh Vương

3

Không Khóa

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm)

3

Không Khóa

27.000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan (5000)

20

Khóa

Hạt Giống-IV

20

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20

2

Khóa

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) 

5

Không Khóa

54.000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan (5000)

70

Khóa

Hạt Giống-IV

60

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20

2

Khóa

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm)

10

Không Khóa

135.000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan (5000)

200

Khóa

 Hạt Giống-IV

100

Khóa

Danh Vọng Lệnh Thánh Liệm (10 Điểm) 

30

Không Khóa

Đồng Đội 6 Sao (Tùy chọn)

1

Không Khóa

Phương Phàm