Lễ Hội Ẩm Thực (29/11 - 18/12)

Diễn ra ngày 02/12/2019

Máy chủ Kim Kiếm-Võ Đang

02/12/2019

Thưởng ghép thành công Món Khai Vị

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Thịt Tươi

1

Khóa

Túi chọn Phòng cụ sử thi ( 5 điểm )

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Thưởng ghép thành công Món Chính

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Thực

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Khoáng Tạp Chất

2

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Thưởng Ghép Quà Thực Thần

  • Đổi vật phẩm Món Chính  Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Thực Thần I,II,III,IV,V

Quà Thực Thần I

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến tọa Kỵ Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Thực Thần II

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Thực Thần III

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Thực Thần IV

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

 Khóa

Quà Thực Thần V

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

200

 Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Khóa

Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không Khóa

Ngũ Sắc Thạch

2

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 10 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

80

Khóa

Quà Xếp Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Không Khóa

Ngũ Sắc Thạch

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 5 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

40

Khóa

Quà Xếp Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

20

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

20

Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

10

Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

10

Khóa