Lễ Hội Ẩm Thực (29/11 - 18/12)

Diễn ra ngày 02/12/2019

Máy chủ Long Giang->Bắc Giang

02/12/2019

Thưởng ghép thành công Món Khai Vị

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Thịt Tươi

1

Khóa

Túi chọn Phòng cụ sử thi ( 5 điểm )

1

Khóa

hoạt Lực 2000 điểm

1

Khóa

 

Thưởng ghép thành công Món Chính

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Thực

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-III

2

Khóa

Đá Rèn 6

1

Không Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Thưởng Ghép Quà Thực Thần

  • Đổi vật phẩm Món Chính  Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Thực Thần I,II,III,IV,V

Quà Thực Thần I

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 50000

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Thực Thần II

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 50000

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Thực Thần III

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 50000

4

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Túi chọn Nguyên Thạch

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

1

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Quà Thực Thần IV

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Trúc Khí Đan

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Quà Thực Thần V

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

1

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Túi Chọn Kim Thạch Sử Thi bậc 7

1

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Thưởng BXH 

Quà Xếp Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 10 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

25

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 5 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

15

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

10

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Ngự Kiếm Khinh Âm ( 15 Ngày)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

5

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Ngự Kiếm Khinh Âm ( 15 Ngày)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

5

Không Khóa