Mùa phượng vĩ (22/06 - 08/07)

Diễn ra ngày 22/06/2019

Thưởng ghép vật phẩm

22/06/2019

Thưởng ghép thành công Học Sinh Cấp 3

  • Mở Học Sinh Cấp 3 nhận được 1 Điểm Hạnh Kiểm (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm:

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Long Giang

Điểm Hạnh Kiểm

1

Không khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 điểm

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Đá Rèn 5

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Hạt Giống – II

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân lượng 5 vạn

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Hoàng Kim -> Trường Giang

Thẻ Bình Chọn

1

Không Khóa

 Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hạt Giống -II

2

Khóa

Đá Rèn 6

1

Không Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng ( Trang Sức Sử Thi 5 điểm )

1

Không Khóa

Hoạt Lực Hoàn (2000 điểm)

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng (Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm )

1

Không Khóa

Kim Kiếm -> Võ Đang

Thẻ Bình Chọn

1

Không Khóa

 Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hạt Giống -III

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng ( Trang Sức Sử Thi 5 điểm )

1

Không Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Khoáng Tạp Chất

2

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (2000 điểm)

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

1

Không Khóa

 Mở Học Sinh Cấp 2 ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm:

  • Thưởng ghép thành công học sinh cấp 2 

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Long Giang

Cống Hiến Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Hạt Giống – II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn Phái)

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Balo

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

 

1

Khóa

Hoàng Kim->Trường Giang

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Balo

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Khóa

Kim Kiếm -> Võ Đang

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

Balo

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Khóa