Mùa phượng vĩ (22/06 - 08/07)

Diễn ra ngày 22/06/2019

Thưởng thu thập

22/06/2019

Thưởng Thu Thập Đạt Mốc

 • Sử dụng Học Sinh Cấp 3 đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999 nhận được các gói quà tương ứng là Trung BìnhKhá, Tiên Tiến,Giỏi và Xuất Sắc.

  Tên gói quà

            Máy chủ

  Tên vật phẩm

  Số lượng

  Trạng Thái

  Quà Trung Bình

  Long Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  10

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  5

  Khóa

  Túi Toái Phiến Hiếm -3

  1

  Khóa

  Túi đựng Mặt Nạ

  1

  Khóa

  Hoàng Kim-> Trường Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  20

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  5

  Khóa

  Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

  1

  Khóa

  Túi đựng Mặt Nạ

  1

  Khóa

  Kim Kiếm ->Võ Đang

  Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

  1

  Khóa

  Đá Rèn Bậc 7

  5

  Khóa

  Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

  5

  Khóa

  Túi đựng Mặt Nạ

  1

  Khóa

  Quà Khá

  Long Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  20

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  10

  Khóa

  Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

  1

  Khóa

  Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

  2

  Khóa

  Đá Rèn 5

  20

  Khóa

  Hoàng Kim-> Trường Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  20

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  10

  Khóa

  Đá Rèn 6

  20

  Khóa

  Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

  2

  Khóa

  Kim Kiếm->Võ Đang

  Đá Rèn Bậc 7

  10

  Khóa

  Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

  2

  Khóa

  Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

  10

  Khóa

  Quà Tiên Tiến

  Long Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  20

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  20

  Khóa

  Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

  2

  Khóa

  Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

  20

  Khóa

  Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

  3

  Khóa

  Đá Rèn 5

  100

  Khóa

  Hoàng Kim-> Trường Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  20

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  10

  Khóa

  Đá Rèn 6

  100

  Khóa

  Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

  3

  Khóa

  Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

  2

  Khóa

  Hoạt Lực (50000)

  1

  Khóa

  Toái phiến-Ô Qua Việt

  3

  Khóa

  Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

  20

  Khóa

  Kim Kiếm -> Võ Đang

  Đá Rèn Bậc 7

  50

  Khóa

  Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

  50

  Khóa

  Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

  3

  Khóa

  Hoạt Lực (50000)

  2

  Khóa

  Toái phiến-Ô Qua Việt

  3

  Khóa

  Quà Giỏi

  Long Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  50

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  50

  Khóa

  Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

  30

  Khóa

  Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

  5

  Khóa

  Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

  50

  Khóa

  Đá Rèn 6

  100

  Khóa

  Hoàng Kim -> Trường Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  50

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  50

  Khóa

  Đá Rèn 7

  100

  Khóa

  Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

  5

  Khóa

  Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

  3

  Khóa

  Hoạt Lực (50000)

  2

  Khóa

  Toái phiến-Ô Qua Việt

  3

  Khóa

  Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

  50

  Khóa

  Kim Kiếm-> Võ Đang

  Đá Rèn Bậc 7

  100

  Khóa

  Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

  100

  Khóa

  Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

  2

  Khóa

  Hoạt Lực (50000)

  2

  Khóa

  Toái phiến-Ô Qua Việt

  3

  Khóa

  Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

  30

  Không khóa

  Quà Xuất Sắc

  Long Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  100

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  100

  Khóa

  Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

  2

  Khóa

  Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

  50

  Khóa

  Ngân Châm

  20

  Khóa

  Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

  5

  Khóa

  Đá Rèn 6

  200

  Khóa

  Hoàng Kim -> Trường Giang

  Đá Tẩy Thuộc Tính

  100

  Khóa

  Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

  100

  Khóa

  Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

  2

  Khóa

  Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

  50

  Khóa

  Ngân Châm

  20

  Khóa

  Kim Kiếm ->Võ Đang

  Tinh Thần Sa

  1

  Khóa

  Túi Chọn Toái Phiến-4

  7

  Khóa

  Chân Khí Đan (50000)

  5

  Khóa

  Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

  200

  Không khóa

  Toái phiến-Ô Qua Việt

  3

  Khóa

  Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

  30

  Không khóa