Mừng Xuân Mậu Tuất

Diễn ra ngày 15/02/2018

Thưởng Đua Top

Top 10 Đại hiệp thu thập nhiều Lộc Xuân nhất trong thời gian sớm nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ bảng xếp hạng.

Trong bảng xếp hạng Lộc Xuân: Đại hiệp có thể đến chỗ NPC Sự Kiện giao Lộc Xuân để tăng thêm điểm xếp hạng của nhân vật mục tiêu (tương đương với bỏ phiếu, có thể bỏ cho bản thân hoặc nhân vật tồn tại bất kỳ khác). Cứ giao 1 Lộc Xuân thì tăng 1 điểm xếp hạng.

Thưởng Hạng 1

Mốc thời gian máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Hộp Phi Phong-3

 

1

Không khóa

 Ngân Lượng (20 vạn)

 

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

 

2

Khóa

Quà Tẩy Luyện Thạch

 

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

 

1

Khóa

Tuyết Vực Kỳ Lân (14 ngày)

 

1

Khóa

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Hộp Phi Phong-4

 

1

Không khóa

 Ngân Lượng (20 vạn)

 

5

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

 

1

Khóa

Quà Tẩy Luyện Thạch

 

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

 

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

 

2

Khóa

Vực Kỳ Lân (14 ngày)

 

1

Khóa

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Túi Chọn Toái Phiến-4

 

1

Khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

 

5

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

 

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

 

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

 

2

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

 

2

Khóa

Đồng Chí Tôn

 

3

Khóa

Tuyết Vực Kỳ Lân (14 ngày)

 

1

Khóa

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Túi Chọn Toái Phiến-4

 

1

Khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

 

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

 

1

Không khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

 

2

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

 

2

Khóa

Đồng Chí Tôn

 

3

Khóa

Tuyết Vực Kỳ Lân (14 ngày)

 

1

Khóa

Thưởng Top 2-3 

Mốc thời gian máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Hộp Phi Phong-3

1

Không khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

1

Khóa

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Hộp Phi Phong-4

1

Không khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

5

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

5

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Không khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

Thưởng Top 4-5 

Mốc thời gian máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Hộp Phi Phong-3

1

Không khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

1

Khóa

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Hộp Phi Phong-4

1

Không khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

Khóa

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

1

Khóa

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

5

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

Tụi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

1

Khóa

Thưởng Top 6-10 

Mốc thời gian máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Hộp Phi Phong-3

1

Không khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

1

Khóa

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Hộp Phi Phong-4

1

Không khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

Khóa

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 91

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

1

Khóa

Máy chủ đã mở 92 ngày trở lên

Túi Toái Phiến-4

1

Khóa

Ngân Lượng (20 vạn)

5

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

1

Khóa

Tụi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

1

Khóa