Siêu thưởng chào hè

Diễn ra ngày 17/04/2019

Nội dung

Đại hiệp thân mến!

Ve kêu râm ran, cái nắng cũng đã bắt đầu oi ả.

Mùa hè đã đến rồi, sự kiện Siêu thưởng chào hè cũng bắt đầu khởi động!  

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 17/04/2019.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 19/04/2019.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 20/04/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà cực kỳ giá trị.
  • Đại hiệp nạp tích lũy đạt mốc cao hơn có thể nhận được thưởng của mốc thấp hơn.

Ví dụ: Đại hiệp tích lũy đạt mốc 54,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy mốc 54,000 Nguyên Bảo, mốc 27,000 Nguyên Bảo và mốc 13,500 Nguyên Bảo.

Xem thêm

Phần thưởng

  • Từ S1 - 17

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

  

Chân Khí Đan(5000)

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

20

Khóa

Đồng Tinh Vẫn

50

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

40

Khóa

Khoáng Tạp Chất

30

Khóa

Đồng Tinh Vẫn

100

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

20

Khóa

Túi Đá Kích hoạt Cường Hóa +18

3

Không Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

54,000 Nguyên Bảo

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Túi Đá Kích hoạt Cường Hóa +20

2

Không Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

200

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (Ngẫu nhiên )

1

Khóa

Túi Đá Kích hoạtCường Hóa +22

2

Không Khóa

270,000 Nguyên Bảo

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +24

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

250

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Đồng Đội 6 sao Tùy Chọn

1

Khóa

  • Từ S20 -S21

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

  

Trúc khí đan

10

Khóa

Định Tâm Đan

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngấu nhiên

15

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Trúc khí đan

15

Khóa

Định Tâm Đan

15

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

60

Khóa

Thẻ đồng đội ngấu nhiên

20

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Trúc khí đan

20

Khóa

Định Tâm Đan

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Thẻ đồng đội ngấu nhiên

40

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

54,000 Nguyên Bảo

Trúc khí đan

30

Khóa

Định Tâm Đan

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Trúc khí đan

50

Khóa

Định Tâm Đan

50

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (Ngẫu nhiên)

1

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

3

Khóa

270,000 Nguyên Bảo

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +20

4

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

200

Khóa

Tinh Thần Sa

2

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Đồng Đội 6 sao Tùy Chọn

1

Khóa

 

 

Tiểu Điêu