Sự Kiện Làm Bánh Sinh Nhật(18/10-06/11)

Diễn ra ngày 17/10/2019

Thưởng Bắc Giang

17/10/2019

Thưởng ghép thành công Bánh Kem

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bắc Giang

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Ngân Lượng

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Trái Cây

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Thưởng ghép thành công Bánh Kem Đặc Biệt

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bắc Giang

Hộp Quà

1

 Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 điểm

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Đá Rèn 5

1

 khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

1

 Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

 Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hồng Liên

2

Khóa

 

Thưởng ghép Bánh Kem Đặc Biệt đạt mốc

  • Đổi Bánh Kem Đặc Biệt Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Sinh Nhật I,II,III,IV,V

Tên gói quà

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Quà Sinh Nhật-I

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm -3

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Sinh Nhật-II

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đá Rèn 5

20

Khóa

Quà Sinh Nhật-III

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Đá Rèn 5

100

 Khóa

Quà Sinh Nhật -IV

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

30

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Quà Sinh Nhật -V

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Đá Rèn 6

200

Khóa

 

Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1 

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (5 điểm )

25

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 2 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (5 điểm )

15

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 3 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

30

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (5 điểm )

10

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Toái Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (5 điểm )

5

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Toái Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (5 điểm )

5

Không Khóa