Sự Kiện Làm Bánh Sinh Nhật(18/10-06/11)

Diễn ra ngày 17/10/2019

Thưởng Kim Kiếm->Võ Đang

17/10/2019

Thưởng ghép thành công Bánh Kem

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Kiếm->Võ Đang

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Trái Cây

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Thưởng ghép thành công Bánh Kem Đặc Biệt

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Kiếm->Võ Đang

Hộp Quà

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Khoáng Tạp Chất

2

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Thưởng ghép Bánh Kem Đặc Biệt đạt mốc

  • Đổi Bánh Kem Đặc Biệt Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Quà Sinh Nhật I,II,III,IV,V

Tên gói quà

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Quà Sinh Nhật-I

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Sinh Nhật-II

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Sinh Nhật -III

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Sinh Nhật -IV

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa

Quà Sinh Nhật -V

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

7

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

200

Không Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa

 

Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1 

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

80

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 2 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp 10 ngày

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

40

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 3 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

20

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

20

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

10

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

10

Không Khóa