Thám Bảo Long Tháp (06/01 - 12/01)

Diễn ra ngày 06/01/2020

Phần thưởng

06/01/2020

Mỗi ô trong Long Tháp sẽ chứa 1 phần thưởng cố định. Càng lên tầng cao, phần thưởng càng giá trị. Chi tiết các mốc phần thưởng cụ thể như sau:

Máy chủ Tây Giang

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Hạt Giống-II

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Khóa

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 5000

1

Khóa

2

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

3

Khóa

Ngân Lượng 5 Vạn

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 5000

2

Khóa

Phá Thiên Chùy

1

Khóa

3

Ngọc Tì Hưu

4

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Phá Thiên Chùy

1

Khóa

4

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Môn Phái)

1

Khóa

5

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

6

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

1

Khóa

Máy chủ Nam Giang- Đông Giang

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Khóa

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

2

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

3

Dung Thiết Thủy

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngọc Tỳ Hưu

3

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

4

Ngân Châm

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

5

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

1

Khóa

6

Đồng Chí Tôn

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

Máy chủ còn lại

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Khóa

Hạt Giống-III

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

2

Ngọc Tỳ Hưu

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

3

Ngọc Tỳ Hưu

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

Hoạt Lực 5000

3

Khóa

4

Hoạt Lực 5000

4

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

4

Khóa

5

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

1

Khóa

6

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

5

Khóa

Đồng Chí Tôn

2

Khóa