Thám Bảo Long Tháp (9/9 - 16/9)

Diễn ra ngày 09/09/2018

Phần Thưởng

Mỗi ô trong Long Tháp sẽ chứa 1 phần thưởng cố định. Càng lên tầng cao, phần thưởng càng giá trị. Chi tiết các mốc phần thưởng cụ thể như sau:

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Tầng

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Tầng 1

Hạt Giống-I

2

Khóa

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Tầng 2

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Tầng 3

Ngọc Tì Hưu

3

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Tầng 4

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

7

Khóa

Tầng 5

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Tầng 6

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Môn Phái)

1

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

3

Khóa

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Tầng

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Tầng 1

Hạt Giống-I

3

Khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Khóa

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Tầng 2

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Đồng Quần Hùng

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Tầng 3

Ngọc Tì Hưu

4

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

7

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

3

Khóa

Tầng 4

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

8

Khóa

Tầng 5

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Tầng 6

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Môn Phái)

1

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

3

Khóa

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 69

Tầng

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Tầng 1

Hạt Giống-II

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa (2000)

2

Khóa

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Đồng Quần Hùng

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Tầng 2

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

3

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Phá Thiên Chùy

2

Khóa

Tầng 3

Ngọc Tì Hưu

4

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

7

Khóa

Phá Thiên Chùy

2

Khóa

Tầng 4

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Môn Phái) 1 Khóa

Tầng 5

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm) 1 Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Tầng 6

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

1

Khóa

Máy chủ mở từ ngày thứ 70 đến hết ngày thứ 175

Tầng

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Tầng 1

Hạt Giống-II

2

Khóa

Phá Thiên Chùy

2

Khóa

Ngân Lượng 5 Vạn

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu 2

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Tầng 2

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

2

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu 3

Khóa

Phá Thiên Chùy

2

Khóa

Tầng 3

Dung Thiết Thủy

3

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu 3

Khóa

Chân Khí Đan (5000) 2

Khóa

Tầng 4

Ngân Châm

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

Tầng 5

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Tầng 6

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

1

Khóa

Máy chủ mở từ 176 ngày trở lên

Tầng

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Tầng 1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Hạt Giống-III

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Tầng 2

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Tầng 3

Ngọc Tì Hưu

2

Khóa

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

Tầng 4

Đồng Chí Tôn

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

Tầng 5

Ngân Châm

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi)

1

Không khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Tầng 6

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi)

1

Không khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi)

1

Không khóa