Tích lũy tiêu phí (03/07 - 13/07)

Diễn ra ngày 03/07/2019

Nội dung

03/07/2019

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn! 

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 03/07/2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 13/07/2019.

Phạm vi

  • Máy chủ: Kim Kiếm -> Long Giang

Nội dung

  • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Quý đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

Thưởng chi tiết như sau: 

  • Máy chủ Long Giang         

Mốc tiêu phí

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

Túi Toái Phiến 3

1

Khóa

Đá Rèn 5

20

Khóa

5,000

Túi Toái Phiến 3

1

Khóa

Đá Rèn 5

20

Khóa

10,000

Túi Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đá Rèn 5

30

Khóa

20,000

Túi Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đá Rèn 5

40

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

10

Khóa

50,000

Cống Hiến Sư Môn 5000

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Túi Chọn  Đồng Đội 4 Sao  (Môn phái )

2

Khóa

100,000

Ngân Châm

15

Khóa

Đá Rèn 5

150

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

200,000

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Đá Rèn 6

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

50

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

300,000

Túi Chọn Toái Phiến-4

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

 

 

  • Máy chủ Hoàng Kim, Trường Giang

Mốc tiêu phí

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Ngọc Tỳ Hưu

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm - 3

1

Khóa

5,000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Ngọc Tỳ Hưu

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm - 3

1

Khóa

10,000

Đá Rèn Bậc 6

15

Khóa

Ngọc Tỳ Hưu

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm - 3

1

Khóa

20,000

Đá Rèn Bậc 6

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

50,000

Cống Hiến Sư Môn 5000

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

100,000

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Đinh 40

Khóa

Ngân Châm 10

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm) 2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm) 2

Khóa

200,000

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Đinh

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

300,000

Túi Chọn Toái Phiến-4

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

  •  Các máy chủ còn lại

Mốc tiêu phí

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

'Túi ChọnTài Nguyên

2

 Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

5,000

'Túi ChọnTài Nguyên

5

 Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

10,000

Túi ChọnTài Nguyên

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

20,000

Túi ChọnTài Nguyên

30

 Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

50,000

Túi ChọnTài Nguyên

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

100,000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

200,000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

6

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

300,000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Hương Băng Nghiên

1

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa