Tích lũy tiêu phí (19/05 - 24/05)

Diễn ra ngày 19/05/2019

Nội dung

19/05/2019

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn! 

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 19/05/2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/05/2019.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ.

Nội dung

  • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Quý đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

Thưởng chi tiết như sau: 

Máy chủ Trường Giang

Mốc tiêu phí

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Ngọc Tỳ Hưu

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm - 3

1

Khóa

5,000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Ngọc Tỳ Hưu

2

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm - 3

1

Khóa

10,000

Đá Rèn Bậc 6

15

Khóa

Ngọc Tỳ Hưu

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm - 3

1

Khóa

20,000

Đá Rèn Bậc 6

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

10

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm - 3

1

Khóa

50,000

Cống Hiến Sư Môn 5000

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

100,000

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Đinh 40

Khóa

Ngân Châm 10

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm) 2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm) 2

Khóa

200,000

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Đinh

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

300,000

Túi Chọn Toái Phiến-4

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

 

  • Máy chủ Kim Kiếm, Thiên Vương, Côn Luân, Võ Đang, Hoàng Kim

 

Mốc tiêu phí

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

10

Không Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

5,000

'Túi Chọn Danh Vọng (Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

2

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

10,000

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

3

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

20,000

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

10

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

50,000

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

40

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

100,000

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

200,000

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

100

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

6

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

300,000

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

150

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Hương Băng Nghiên

1

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa