Tích lũy tiêu phí (24/01 - 05/02)

Diễn ra ngày 24/01/2020

Nội dung

24/01/2020

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

 

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 24/01/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 05/02/2020.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung

  • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Quý đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

Thưởng chi tiết như sau: 

  • Máy chủ Đông Giang- Tây Giang

Mốc tiêu phí

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn(500)

1

Khóa

Túi Toái Phiếm Hiếm-3

1

Khóa

5,000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn(500)

2

Khóa

Túi Toái Phiếm Hiếm-3

1

Khóa

10,000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn(500)

4

Khóa

Túi Toái Phiếm Hiếm-3

2

Khóa

20,000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn(500)

8

Khóa

Túi Toái Phiếm Hiếm-3

3

Khóa

50,000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Cống Hiến Sư Môn(500)

15

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ -Chưa Giám Định

20

Khóa

100,000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Rèn 5

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

200,000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 5

60

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

300,000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 5

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

 

  • Máy chủ còn lại

Mốc tiêu phí

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2,000

Đồng Quần Hùng

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

5,000

Đồng Quần Hùng

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

10,000

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

20,000

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

50,000

Đồng Quần Hùng

80

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

100,000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

200,000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

6

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

300,000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Hương Băng Nghiên

1

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa