Tôn Sư Trọng Đạo (08/11 - 27/11)

Diễn ra ngày 08/11/2019

Máy chủ Long Giang - Nam Giang

08/11/2019

Thưởng ghép thành công chữ Tôn Sư

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Kính

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hoạt Lực 2000 điểm

1

Khóa

Thưởng ghép thành công chữ Trọng Đạo

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Kính

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 6

1

Không Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Thưởng ghép Quà Ân Sư 

  • Đổi VP Trọng Đạo  Đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận Ân Sư I,II,III,IV,V

Quà Ân Sư I

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Ân Sư II

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

20

Khóa

Túi Toái phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Ân Sư III

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Túi chọn Nguyên Thạch

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

1

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Quà Ân Sư IV

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Quà Ân Sư V

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

1

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Túi Chọn Kim Thạch Sử Thi bậc 7

1

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

 

 


Thưởng BXH

Quà Xếp Hạng 1

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt Tăng Kỹ Năng(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 10 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

25

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 2

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

4

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang 5 ngày

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

15

không Khóa

Quà Xếp Hạng 3

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 4 Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

2

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

10

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 4~10

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

5

Không Khóa

Quà Xếp Hạng 11~50

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000)

1

Khóa

Túi chọn Danh Vọng Sử Thi (10 điểm )

5

Không Khóa