Tuần Lễ Vàng (05/11 - 10/11)

Diễn ra ngày 05/11/2020

Nội dung

05/11/2020

Đại hiệp thân mến!

Sự kiện Tuần Lễ Vàng với những gói quà vô cùng ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 05/11 - 10/11/2020.

Nạp tích lũy càng cao nhận quà càng lớn!

Thời gian

  • Bắt đầu: sau khi kết thúc bảo trì ngày 05/11/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 10/11/2020.

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: tất cả máy chủ
  • Nhân vật: Không giới hạn cấp độ.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống mở giao diện nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng.

  • Đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó.
Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.

Với mỗi mốc nạp, Đại hiệp nhận được các gói quà tương ứng như sau: 

Máy chủ Thiên Phương

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

5400

Đá Rèn Bậc 5

10

1

Túi Toái Phiến 3

1

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

1

13500

Đá Rèn Bậc 5

20

1

Túi Toái Phiến 3

2

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

1

27000

Đá Rèn Bậc 5

40

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

1

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

1

54000

Đá Rèn Bậc 5

100

1

Chân Khí

1

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

1

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

3

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

1

135000

Đá Rèn Bậc 5

200

1

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

1

Ngân Châm

10

1

Chân Khí

3

1

270000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

1

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

1

Túi Hương Lạc Anh

1

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

30

1

Ngân Châm

20

1

 

Máy chủ Kim Sơn

Số tiền nạp

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

5400

Đá Rèn Bậc 6

10

1

Túi Toái Phiến 3

1

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

1

13500

Đá Rèn Bậc 6

15

1

Túi Toái Phiến 3

2

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

1

27000

Đá Rèn Bậc 6

30

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

1

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

1

54000

Đá Rèn Bậc 6

80

1

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

1

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

3

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

1

135000

Đá Rèn Bậc 6

150

1

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

1

Ngân Châm

20

1

Chân khí 50000

5

1

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

20

1

270000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

2

1

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

1

Túi Hương Lạc Anh

1

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

1

Ngân Châm

50

1

Lệnh mở ô đồng đội

2

1

Túi Chọn Kim Thạch Sử thi Bậc 7

1

1

 

Máy chủ Địa Sơn-Kỳ Sơn

Số tiền nạp

(Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

5400

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

3

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

1

13500

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

5

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

1

27000

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

7

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

2

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

1

54000

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

10

1

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

1

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

1

135000

Đá Rèn Bậc 6

150

1

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

1

Ngân Châm

20

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

5

1

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

30

1

270000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

2

1

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

1

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

1

Ngân Châm

50

1

Lệnh mở ô đồng đội

2

1

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

50

1

Máy chủ Kim Kiếm-Đông Giang

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

5400

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

3

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

1

13500

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

7

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

2

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

1

27000

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

20

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

1

54000

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

30

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên  4

3

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

1

135000

Tinh Thần Sa

2

1

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

50

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

1

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

1

Hoạt Lực 50000

3

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

1

270000

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

100

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

1

Ma Phùng Tuyến 6

2

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

1

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

1

Hoạt Lực 50000

5

1

Lệnh mở ô đồng đội

5

1

 

Tiểu Điêu