Tuần lễ Vàng (07/02 - 13/02)

Diễn ra ngày 07/02/2020

Nội dung

07/02/2020

Đại hiệp thân mến!

Sự kiện Tuần Lễ Vàng với những gói quà vô cùng ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 07/02 - 13/02. Nạp tích lũy càng cao nhận quà càng lớn.

 

Thời gian

  • Bắt đầu: Ngày 07/02/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 13/02/2020.

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Tất cả mấy chủ.
  • Nhân vật: Không giới hạn cấp độ.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống mở giao diện nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng.

  • Đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó.
Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.

Với mỗi mốc nạp, Đại hiệp nhận được các gói quà tương ứng như sau: 

  • Máy chủ Tây Giang

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5,400

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Túi Toái Phiến 3

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

13,500

Đá Rèn Bậc 6

15

Khóa

Túi Toái Phiến 3

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

27,000

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

2

Khóa

54,000

Đá Rèn Bậc 6

80

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

135,000

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Chân Nguyên-ĐỈnh Cảnh Giới 2

1

Khóa

270,000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Túi Hương Lạc Anh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Ngân Châm

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

  • Máy chủ Đông Giang

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5,400

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

1

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13,500

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

4

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

1

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

27,000

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

2

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

Khóa

54,000

Túi Chọn Danh Vọng (10 điểm )

10

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

135,000

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

5

Khóa

270,000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Ngân Châm

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

2

Khóa

  • Máy chủ còn lại

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5,400

Túi Chọn Danh Vọng(trang Sức Sử Thi 5 điểm)

3

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13,500

Túi Chọn Danh Vọng(trang Sức Sử Thi 5 điểm)

8

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

27,000

Túi Chọn Danh Vọng(trang Sức Sử Thi 5 điểm)

15

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

54,000

Túi Chọn Danh Vọng(trang Sức Sử Thi 5 điểm)

40

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

135,000

Tinh Thần Sa

2

Khóa

Túi chọn mảnh kim thạch Truyền thuyết

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

270,000

Túi chọn mảnh kim thạch Truyền thuyết

100

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Ma Phùng Tuyến 6

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

5

Khóa


Tiểu Điêu