Tuần Lễ Vàng (3/10 - 7/10)

Diễn ra ngày 03/10/2018

Phần Thưởng

Với mỗi mốc nạp, Đại hiệp nhận được các gói quà tương ứng như sau:

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27 

Mốc nạp Nguyên Bảo

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

5400

Đồng Quần Hùng

 

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

 

35

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

 

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

15

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

 

2

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

 

60

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

20

Khóa

Đồng Chí Tôn

 

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

 

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

5

Khóa

135000

Đồng Chí Tôn

 

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

 

1

Khóa

Hộp Phi Phong-3

 

1

Không khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

10

Khóa

270000

Đồng Chí Tôn*2

 

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

 

3

Khóa

Túi Hương Lạc Anh

 

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

30

Khóa

Ngân Châm

 

20

Khóa

 

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42 

Mốc nạp Nguyên Bảo

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

5400

Đồng Quần Hùng

 

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

 

35

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

 

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

15

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3

 

2

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

 

60

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

20

Khóa

Đồng Chí Tôn

 

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

 

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

5

Khóa

135000

Đồng Chí Tôn

 

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

 

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

10

Khóa

Túi Bộ Kiện Phi Phong-4

 

4

Không khóa

270000

Đồng Chí Tôn

 

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

 

1

Khóa

Túi Hương Lạc Anh

 

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

30

Khóa

Ngân Châm

 

20

Khóa

 

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 69

Mốc nạp Nguyên Bảo

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

5400

Đồng Quần Hùng

 

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

 

35

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

 

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

15

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

 

2

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

 

60

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

20

Khóa

Đồng Chí Tôn

 

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

 

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

5

Khóa

135000

Đồng Chí Tôn

 

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

 

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

10

Khóa

Túi Bộ Kiện Phi Phong-4

 

10

Không khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

 

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

 

1

Khóa

270000

Đồng Chí Tôn

 

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

 

1

Khóa

Túi Hương Lạc Anh

 

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

30

Khóa

Ngân Châm

 

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

 

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

 

1

Khóa

 

Máy chủ đã mở từ 70 đến hết ngày thứ 169

Mốc nạp Nguyên Bảo

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

5400

Đồng Quần Hùng

 

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

5

Khóa

Ngọc Tì Hưu

 

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

 

35

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

10

Khóa

Ngọc Tì Hưu

 

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

 

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

15

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

 

2

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

 

60

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

20

Khóa

Đồng Chí Tôn

 

2

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch

 

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

5

Khóa

135000

Đồng Chí Tôn

 

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

 

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

10

Khóa

Ngân Châm

 

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

 

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

 

1

Khóa

270000

Đồng Chí Tôn

 

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

 

3

Khóa

Túi Hương Lạc Anh

 

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

30

Khóa

Ngân Châm

 

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

 

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

 

1

Khóa

 

Máy chủ đã mở được 170 ngày trở lên

Mốc nạp Nguyên Bảo

Tên vật phẩm

 Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

5400

Đồng Quần Hùng

 

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

5

Khóa

Ngọc Tì Hưu

 

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

 

35

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

10

Khóa

Ngọc Tì Hưu

 

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

 

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

15

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

 

1

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

 

60

Khóa

Đồng Kiều Sở

 

20

Khóa

Đồng Chí Tôn

 

2

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch

 

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

5

Khóa

135000

Đồng Chí Tôn

 

4

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

 

4

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

20

Khóa

Tinh Thần Sa

 

2

Khóa

270000

Đồng Chí Tôn

 

5

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

 

4

Khóa

Túi Hương Lạc Anh

 

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

 

30

Khóa

Tinh Kim

 

1

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

 

1

Khóa