Vòng quay may mắn (04/10 - 10/10)

Diễn ra ngày 04/10/2019

Phần thưởng

04/10/2019

Vòng Quay May Mắn sẽ đem về cho Đại hiệp các phần thưởng tương ứng với mốc thời gian mở máy chủ như sau:

Máy chủ Nam Giang

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Hạt Giống-II

1

Khóa

2

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

3

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

4

Ngân Châm

1

Khóa

5

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Khóa

6

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

7

Phá Thiên Chùy

1

Khóa

8

Ngân Châm

1

Khóa

9

Ngọc Tì Hưu

1

Khóa

10

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

11

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

12

Ngân Châm

1

Khóa

13

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

14

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

15

Hạt Giống-II

1

Khóa

16

Ngân Châm

1

Khóa

17

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

18

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

19

Hoạt Lực Khóa (2000)

1

Khóa


Các máy chủ còn lại

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

2

Tinh Kim

1

Khóa

3

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

4

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

5

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

6

Hạt Giống-III

1

Khóa

7

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

8

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

9

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

10

Hạt Giống-III

1

Khóa

11

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

12

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không khóa

13

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

14

Hạt Giống-III

1

Khóa

15

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

16

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

17

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không khóa

18

Hạt Giống-III

1

Khóa

19

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa