Vòng quay may mắn (01/03 - 07/03)

Diễn ra ngày 01/03/2020

Phần thưởng

01/03/2020

Vòng Quay May Mắn sẽ đem về cho Đại hiệp các phần thưởng tương ứng với mốc thời gian mở máy chủ như sau:

Máy chủ Thiên Giang

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Hạt Giống-II

1

Khóa

2

Túi Chọn Tài Nguyên

1

Khóa

3

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

4

Ngân Châm

1

Khóa

5

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

6

Túi Tì Hưu

1

Khóa

7

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

8

Đá Rèn 5

1

Không Khóa

9

Ngọc Tì Hưu

1

Khóa

10

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

11

Túi đồng đội

1

Khóa

12

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

13

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

14

Túi Huyệt vị

1

Khóa

15

Túi Hạt Gống II

1

Khóa

16

Ngân Châm

1

Khóa

17

Đá Tẩy Thuộc tính

1

Khóa

18

Túi Đá rèn 5

1

Khóa

19

Túi Hạt Gống II

1

Khóa

Máy chủ còn lại

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

2

Tinh Kim

1

Không Khóa

3

Túi Tì Hưu

1

Khóa

4

Túi Đá Rèn 6

1

Khóa

5

Túi Đá Tẩy

1

Khóa

6

Hạt Giống-III

1

Khóa

7

Tinh Thần Sa

1

Khóa

8

Túi Đá rèn 6

1

Khóa

9

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

10

Túi Hạt Giống III

1

Khóa

11

Túi Đá Tẩy

1

Khóa

12

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

13

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

14

Túi Hạt Giống III

1

Khóa

15

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

16

Đồng Kiều Sở

1

Khóa

17

Túi Tì Hưu

1

Khóa

18

Hạt Giống-IV

1

Khóa

19

Túi Đồng Đội

1

Khóa

Chi Tiết Các Túi Quà

  • Người chơi mở túi quà nhận ngẫu nhiên các vật phẩm có số lượng khác nhau.

Các túi vật phẩm

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Hạt Giống II

Hạt Giống II

2

Khóa

Hạt Giống II

3

Hạt Giống II

5

Túi Hạt Giống III

Hạt Giống III

2

Hạt Giống III

3

Hạt Giống III

4

Túi Huyệt Vị

Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám đinh

2

Huyệt Vị Đồ - Chưa Giám đinh

3

Túi Đá Tẩy

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

3

Đá Tẩy Thuộc Tính

5

Túi Đá Rèn 5

Đá Rèn 5

2

Đá Rèn 5

4

Đá Rèn 5

6

Túi Đá Rèn 6

Đá Rèn 6

2

Đá Rèn 6

4

Đá Rèn 6

6

Túi Tì Hưu

Ngọc Tì Hưu

2

Ngọc Tì Hưu

3

Ngọc Tì Hưu

5

Túi Đồng Đội

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

4