Vòng quay may mắn (13/07 - 18/07)

Diễn ra ngày 13/07/2019

Phần thưởng

13/07/2019

Vòng Quay May Mắn sẽ đem về cho Đại hiệp các phần thưởng tương ứng với mốc thời gian mở máy chủ như sau:

Máy chủ Long Giang

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Hạt Giống-II

1

Khóa

2

Đá Tẩy Thuộc tính

1

Khóa

3

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

4

Ngân Châm

1

Khóa

5

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

6

Túi Toái Phiến

1

Khóa

7

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

8

Đá Rèn 5

1

Không khóa

9

Ngọc Tì Hưu

1

Khóa

10

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

11

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

12

Túi Chọn Danh Vọng(PC Sử Thi 5 điểm)

1

không khóa

13

Ngân Lượng 5 vạn

1

Khóa

14

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

15

Hạt Giống-II

1

Khóa

16

Ngân Châm

1

Khóa

17

Đá Tẩy Thuộc tính

1

Khóa

18

Túi Toái Phiến

1

Khóa

19

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

Các máy chủ còn lại

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

2

Tinh Kim

1

Khóa

3

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

4

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

5

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

6

Hạt Giống-III

1

Khóa

7

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

8

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

9

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

10

Hạt Giống-III

1

Khóa

11

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

12

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không khóa

13

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa

14

Hạt Giống-III

1

Khóa

15

Chân Khí Đan (5000 điểm)

1

Khóa

16

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

17

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Không khóa

18

Hạt Giống-III

1

Khóa

19

Hoạt Lực Khóa (3000)

1

Khóa