Vòng Quay May Mắn

Diễn ra ngày 04/09/2018

Phần Thưởng

Vòng Quay May Mắn sẽ đem về cho Đại hiệp các phần thưởng tương ứng với mốc thời gian mở máy chủ như sau:

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến 17h59 ngày thứ 27

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Hạt Giống-1

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Ngân Châm

 

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Phù Cường Hóa-II

 

1

Ngân Châm

 

1

Ngọc Tì Hưu

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

1

Ngân Châm

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Hạt Giống-1

 

1

Ngân Châm

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

 

1

Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Hạt Giống-I

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Ngân Châm

 

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Phù Cường Hóa-II

 

1

Ngân Châm

 

1

Ngọc Tì Hưu

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

1

Ngân Châm

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Hạt Giống-I

 

1

Ngân Châm

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

 

1

Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 69

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Hạt Giống-II

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Ngân Châm

 

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Phá Thiên Chùy

 

1

Ngân Châm

 

1

Ngọc Tì Hưu

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

1

Ngân Châm

 

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Hạt Giống-II

 

1

Ngân Châm

 

1

Đồng Kiều Sở

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

 

1

Máy chủ đã mở từ 70 đến hết ngày thứ 175

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Hạt Giống-II

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Ngân Châm

 

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Phá Thiên Chùy

 

1

Ngân Châm

 

1

Ngọc Tì Hưu

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

1

Ngân Châm

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Hạt Giống-II

 

1

Ngân Châm

 

1

Đồng Kiều Sở

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

 

1

Máy chủ đã mở được 176 ngày trở lên

Tất cả vật phẩm đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Chân Khí Đan (5000 điểm)

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Ngân Châm

 

1

Hoạt Lực Khóa (2000)

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Ngân Châm

 

1

Đồng Kiều Sở

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

 

1

Ngân Châm

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Chân Khí Đan (5000 điểm)

 

1

Ngân Châm

 

1

Đồng Kiều Sở

 

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

 

1

Ngân Lượng 5 vạn

 

1

Phương Phàm