Vui Tết Trung Thu

Diễn ra ngày 12/09/2019

Thưởng ghép quà

12/09/2019

Ghép thành công Bánh Trung Thu Nhân Đậu

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Long Giang-> Cửu Giang

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Ngân Lượng

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Trứng Muối

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Võ Đang

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Trứng Muối

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

hoạt Lực 2000 điểm

1

Khóa

Kim Kiếm

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên(Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Hồng Liên

1

Khóa

Trứng Muối

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Thưởng ghép thành công Bánh Trung Thu Nhân Thập Cẩm

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Long Giang-> Cửu Giang

Lân tinh

1

 Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 điểm

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Khóa

Đá Rèn 5

2

Không Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Lượng

4

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Võ Đang

Lân Tinh

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Hạt Giống-II

2

Khóa

Đá Rèn 6

1

Không Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

4

Khóa

Kim Kiếm

Lân Tinh

1

Không Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

2

Khóa

Đá Rèn 6

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Không Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

2

Không Khóa

Khoáng Tạp Chất

2

Khóa

Hoat Lực Hoàn (2000 điểm )

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Vũ Khí Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Thưởng ghép Bánh Trung Thu Nhân Thập Cẩm đạt mốc

  • Đổi Bánh Trung Thu Nhân Thập Cẩm đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận được quà Trung Thu I,II,II,IV và V

Tên gói quà

          Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

Quà Trung Thu-I

Long Giang->Cửu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm -3

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Võ Đang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

1

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Kim Kiếm

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi đựng Mặt Nạ

1

Khóa

Quà Trung Thu-II

Long Giang->Cửu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

Đá Rèn 5

20

Khóa

Võ Đang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Kim Kiếm

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Trung Thu -III

Long Giang->Cửu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi chọn Nguyên Thạch

3

Khóa

Đá Rèn 5

100

Khóa

Võ Đang

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Túi chọn Nguyên Thạch

3

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

1

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

20

 

Khóa

Kim Kiếm

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

2

Khóa

Quà Trung Thu -IV

Long Giang->Cửu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

30

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Võ Đang

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn 7

100

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

3

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Kim Kiếm

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Hoạt Lực (50000)

2

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa

Quà Trung Thu -V

Long Giang->Cửu Giang

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

5

Khóa

Đá Rèn 6

200

Khóa

Võ Đang

Túi Chọn Đồng Đội 4 sao ( tất cả )

1

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị đồ

1

Khóa

Túi Chọn Kim Thạch Sử Thi bậc 7

1

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên hiếm 4

3

Khóa

Võ Kỷ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Kim Kiếm

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

7

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị truyền thuyết

200

Không Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi ( 10 điểm )

30

Không Khóa