Nhật Thạch và Nguyệt Thạch

14/04/2021

Cùng với hệ thống Ngũ hành tương sinh - tương khắc quen thuộc tạo nên sự cân bằng cho 11 môn phái, hệ thống Ngũ Hành Linh Thạch mới của NKVSII với thuộc tính độc đáo sẽ đem đến cho võ lâm nhân sĩ những trải nghiệm hấp dẫn, chân thực hơn về khả năng tương sinh - tương khắc của các lớp nhân vật.

Nội dung

- Bao gồm Nhật Thạch và Nguyệt Thạch.

- Nhật Thạch sẽ cộng thuộc tính “Ngũ hành tương khắc tăng mạnh” và “ Ngũ hành tương khắc yếu đi”.

Ngũ hành tương khắc tăng mạnh

Kim (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Kim sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Mộc.

Mộc (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Mộc sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Thổ.

+ Thủy (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Thủy sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Hỏa.

Hỏa (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Hỏa sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Kim.

Thổ (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Thổ sử dụng): Cường hóa hiệu quả khắc chế đối với môn phái hệ Thủy.

Ngũ hành tương khắc yếu đi

Kim (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Kim sử dụng): Làm yếu đi hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Hỏa.

Mộc (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Mộc sử dụng): Làm yếu đi hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Kim.

Thủy (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Thủy sử dụng): Làm yếu đi hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Thổ.

Hỏa (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Hỏa sử dụng): Làm yếu đi hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Thủy.

Thổ (Thuộc tính vốn có của Ngũ Hành, tức nhân vật hệ Thổ sử dụng): Làm yếu đi hiệu quả khắc chế của môn phái hệ Mộc.

- Tất cả người chơi có thể thông qua chỗ Chưởng Môn Môn Phái nhận Nhất Nguyệt Linh Thạch - Nhật Thạch và Nhất Nguyệt Linh Thạch - Nguyệt Thạch (Chỉ được nhận 1 lần, sau đó ở chỗ các đại chưởng môn đều không thể nhận nữa).

- Tất cả các Áo Ngoại Trang có thể khảm 2 loại Linh Thạch này.

- Nhật Thạch và Nguyệt Thạch có thể dùng Hồn Thạch và Quyển Trục Nhật Thạch hoặc Quyển Trục Nguyệt Thạch tương ứng để nâng cấp. Nhấn chuột phải vào Quyển Trục để mở giao diện nâng cấp Linh Thạch. 

- Bảng công thức:

Sản phẩm

Đạo cụ

tốn 1

Đạo cụ

tốn 2

Số lượng

Hồn Thạch

Đạo cụ tốn 3

Số

lượng 3

Hoặc đạo cụ tốn 3

Hoặc số

lượng 3

Đạo cụ tốn 4

Số

lượng 4

Cấp Linh

Thạch 2

Linh Thạch 1

Hồn Thạch

10

Quyển Trục-Nhị

Nguyệt Nhật Thạch

1

Quyển Trục-Nhị

Nguyệt Nguyệt Thạch

1

Hoạt Lực

2000

Cấp Linh

Thạch 3

Linh Thạch 2

Hồn Thạch

16

Quyển Trục-Tam

Nguyệt Nhật Thạch

1

Quyển Trục-Tam

Nguyệt Nguyệt Thạch

1

Hoạt Lực

3000

Cấp Linh

Thạch 4

Linh Thạch 3

Hồn Thạch

24

Quyển Trục-Tứ

Nguyệt Nhật Thạch

1

Quyển Trục-Tứ

Nguyệt Nguyệt Thạch

1

Hoạt Lực

4000

Cấp Linh

Thạch 5

Linh Thạch 4

Hồn Thạch

36

Quyển Trục-Ngũ

Nguyệt Nhật Thạch

1

Quyển Trục-Ngũ

Nguyệt Nguyệt Thạch

1

Hoạt Lực

5000

Cấp Linh

Thạch 6

Linh Thạch 5

Hồn Thạch

56

Quyển Trục-Lục

Nguyệt Nhật Thạch

1

Quyển Trục-Lục

Nguyệt Nguyệt Thạch

1

Hoạt Lực

6000

Cấp Linh

Thạch 7

Linh Thạch 6

Hồn Thạch

80

Quyển Trục-Thất

Nguyệt Nhật Thạch

1

Quyển Trục-Thất

Nguyệt Nguyệt Thạch

1

Hoạt Lực

7000

Cấp Linh

Thạch 8

Linh Thạch 7

Hồn Thạch

110

Quyển Trục-Bát

Nguyệt Nhật Thạch

1

Quyển Trục-Bát

Nguyệt Nguyệt Thạch

1

Hoạt Lực

8000

Cấp Linh

Thạch 9

Linh Thạch 8

Hồn Thạch

130

Quyển Trục-Cửu

Nguyệt Nhật Thạch

1

Quyển Trục-Cửu

Nguyệt Nguyệt Thạch

1

Hoạt Lực

9000

Cấp Linh

Thạch 10

Linh Thạch 9

Hồn Thạch

180

Quyển Trục-Thập

Nguyệt Nhật Thạch

1

Quyển Trục-Thập

Nguyệt Nguyệt Thạch

1

Hoạt Lực

10000

- Nơi sản sinh các nguyên liệu: Đang cập nhật....

 

+ Các loại Quyển Trục Nhật Thạch và Nguyệt Thạch: từ Nhị đến Lục được bán tại Trân Bảo Các, từ Thất đến Thập sẽ sản sinh từ các sự kiện.

 

Hấp dẫn quá!!! Đại hiệp còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng lãnh nhận Ngũ Hành Ấn và trang bị cho nhân vật của mình ngay từ bây giờ?