ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG MÔN PHÁI

11/10/2021

Thập đại môn phái phân tranh, cục diện ít nhiều nghiêng về một số phái. Để cân bằng thế lực trong giang hồ cũng như tạo nguồn cảm hứng mới cho quý Đại hiệp, Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ điều chỉnh một số kỹ năng chiêu thức của một số phái.

- Các phái điều chỉnh kỹ năng chiêu thức: Thiếu Lâm, Cái Bang, Thiên Vương, Hoa Sơn. Chi tiết như sau:

Môn phái Kỹ Năng Chỉ số gốc Điều chỉnh
Thiếu Lâm
Kỹ năng: Bồ Đề Tâm kinh
- Cấp 1: Công Tốc 2 , Kháng Mộc 8
- Cấp 10: Công Tốc 20 , Kháng Mộc 80
- Cấp 1: Công Tốc 3 , Kháng Mộc 12
- Cấp 10: Công Tốc 30 , Kháng Mộc 120
Thiếu Lâm

Kỹ năng: Ma Ha Vô Lượng
Cấp 1:
- Giãn cách kích khởi 24s
- La Hán trận tạo sát thương tăng 10%
Thời gian duy trì 8s
Cấp 10:
- Giãn cách kích khởi 24s
- La Hán trận tạo sát thương tăng 100%
Thời gian duy trì 8s

Cấp 1:
- La Hán trận tạo sát thương tăng 15%
Cấp 10:
- Giãn cách kích khởi 20s
- La Hán trận tạo sát thương tăng 150%
Thời gian duy trì 5s
Cái Bang
Kỹ năng: Li Long Giáng Thế
Cấp 1:
- Xác suất tạo thiêu cháy 90%
- Phát huy công cơ bản 75%
- Công kích hỏa 55%
- Công kích hỏa 1080 đến 1320
Cấp 10:
- Xác suất tạo thiêu cháy 90%
- Phát huy công cơ bản 120%
- Công kích Hỏa 100%
- Công kích Hỏa 1980 đến 2420
Cấp 1:
- Xác suất tạo thiêu cháy 95%
Cấp 10:
- Xác suất tạo thiêu cháy 95%
Thiên Vương Kỹ năng : Ngưng Huyết Ly Hồn
- Khi tăng cấp 1~10
- Phát huy công cơ bản +3%
- SX kháng né +4%
- Sát Thương tạo thành chuyển thành hồi sinh lực +4%
- Thời gian duy trì 4s

Khi tăng cấp 1~10
- Phát huy công cơ bản +5%
- SX kháng né +6%
- Sát Thương tạo thành chuyển thành hồi sinh lực +5%
- Thời gian duy trì 5s
Hoa Sơn
Tử Hà Bí Tịch
Khi tăng cấp từ 1~10
- Chính xác +100 ~ +600
- Sát Thương Chí Mạng +6% ~ +60%

Khi tăng cấp từ 1~10
- Chính xác +120 ~ +800
Sát Thương Chí Mạng +7% ~ +70%

Hoa Sơn   Độc Cô Cửu Kiếm
Khi tăng cấp từ 1~10
- Phát huy Công Cơ bản +30%
- Công kích Mộc +73% ~ +100%
Khi tăng cấp từ 1~10
- Phát huy Công Cơ bản +40%
- Công kích Mộc +73% ~ +120%