LINH PHÁCH THẠCH MỚI

11/10/2021

Các loại Linh Phách Thạch có thể tiến bậc cao hơn và sở hữu các chỉ số thuộc tính cực kỳ hấp dẫn, cùng theo chân Tiểu Điêu để xem các Loại Linh Phách Thạch sẽ được phát triển mới như thế nào!

Công thức

- Tinh Thần Sa Cao cấp giá 19000 Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các.

- Tinh Kim Cao cấp giá 39999 Nguyên Bảo Trân Bảo Các.

- Mỗi loại Linh Thạch cấp 10 cần 1 Tinh Kim Cao Cấp để tiến bậc thành Linh Phách Thạch bậc 11.

Công thức

Linh Phách Thạch lv10  + Tinh Kim Cao Cấp = Linh Phách Thạch lv 11 ( có thể tiến bậc lên lv 12)

Tinh thần sa cao cấp

- Có thể mua ở Trân Bảo Các 

- Giúp Linh Phách Thạch Cấp Cấp mở giới hạn tiến hóa

- Linh Phách Thạch cấp cao nhất có thể tăng đến cấp 20, bắt đầu từ cấp 13 cứ tăng 1 cấp cần có 1 Tinh Thần Sa.

Công thức

LV12 + Tinh Thần Sa = Linh Phách Thạch lv12 nhưng có thể tiến bậc lên lv13

- Tương tự như vậy có thể hợp thành level 12 đến level 20

Cách thức Tiến Bậc

Tăng cấp độ Linh Phách Thạch Cao Cấp

- Bước 1: Vào giao diện Trưởng thành trang bị (Phím Q) -> chọn Khảm Linh Thạch -> chọn Tiến Bậc, sẽ xuất hiện giao diện Tiến Bậc.

- Bước 2: Chọn “Tiến bậc” và tiến hành thao tác.

Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 12 trở đi

- Bước 1: Chuẩn bị Linh Phách Thạch level 12 và Tinh Thần Sa Cao cấp ở trong Túi, tiến hành nhấp phải vào Tinh Thần Sa sẽ xuất hiện mũi tên màu hồng, sau đó nhấp trái vào Linh Phách Thạch level 12.

Sau khi thao tác xong, ở thông tin Linh Phách Thạch level 12 sẽ có thông tin có thể nâng lên level 13.

- Bước 2: Thao tác lại như mục “Tăng cấp độ Linh Phách Thạch”.

Nguyên liệu tiến bậc

 

LPT lv11

LPT lv12

LPT lv13

LPT lv14

LPT lv15

LPT lv16

LPT lv17

LPT lv18

LPT lv19

LPT lv20

Tinh Kim Cao Cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinh thần Sa Cao Cấp 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

Linh Phách Thạch LV 10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toái thôn phệ (toái cùng loại)

 

12

12

12

12

14

14

14

14

14

LPT lv1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

LPT lv2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LPT lv3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

LPT lv4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

LPT lv5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

LPT lv6

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

LPT lv7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

LPT lv8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

LPT lv9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

LPT lv11

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

LPT lv12

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LPT lv13

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

LPT lv14

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

LPT lv15

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

LPT lv16

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

LPT lv17

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

LPT lv18

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

LPT lv19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Tài nguyên tiêu tốn

Hoạt lực

- Lv12-15 tốn 750000 Hoạt lực.

- Lv16-20 tốn 1200000 Hoạt lực.

Toái thôn tính

- Lv12-15 tốn 12 toái nguyên liệu và 1 LPT cấp nhỏ tương ứng.

- Lv16-20 tốn 14 toái nguyên liệu và 1 LPT cấp nhỏ tương ứng.

- Ví dụ: Linh Phách Thạch lv 11 tiến bậc lên lv12 sẽ tốn 12 toái nguyên liệu cơ bản cùng loại và 1 Linh Phách Thạch lv1 cùng loại.