Tiệm Thần Bí

24/03/2019

Để giúp quý Đại hiệp thuận lợi sở hữu các Vật Phẩm phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của mình, Ngạo Kiếm Vô Song 2 ra mắt tính năng mới Tiệm Tiền Trang, sử dụng Tinh Châu làm đơn vị tiền tệ trong các giao dịch tại Tiệm Tiền Trang.

Đại hiệp sẽ thông qua các tính năng ingame để sở hữu các vật phẩm bằng cách sử dụng Tinh Châu để trao đổi các vật phẩm cần thiết.

Công dụng của Tinh Châu

  • Tinh Châu gồm 3 loại: Nhật Tinh Châu, Nguyệt Tinh Châu và Khuê Tinh Châu đều là Không Khóa, có thể tự do giao dịch.

Thương Nhân Tiền Trang-Ân Hiền ở Dương Châu (798,411)

  • Tại Tiệm Tiền Trang Dương Châu, dùng các loại Tinh Châu tại các tiệm tương ứng để đổi vật phẩm và các loại Đồng: Đồng Chí Tôn, Đồng Kiều Sở, Đồng Quần Hùng.

Sản sinh Tinh Châu

  • Tiêu diệt Boss Quang Minh Đỉnh, Thủ Lĩnh Hiếm, Boss của Bí Cảnh và Ngũ Trúc Đàm, Boss trong phụ bản Kiếm Chủng đều có cơ hội rơi các loại Tinh Châu.
  • Khi các Boss bị tiêu diệt nếu có rơi các loại Tinh Châu thì sẽ ở dạng Rương, cần nhặt tốn vài giây để nhặt.