Túi Hương Cao Cấp

15/10/2022

Đại Hiệp thân mến,

Để gia tăng công lực và các dòng thuộc tính thì Túi Hương là một trang bị không thể thiếu trên chặn đường hạnh tẩu giang hồ của mỗi Đại Hiệp.

Vì vậy, phiên bản lần này, Ngạo Kiếm Vô Song II sẽ có thêm cập nhật về Túi Hương Cao Cấp Bậc 11 - 15.

Túi Hương Cao Cấp

Cùng xem những thông tin chi tiết dưới đây nhé!!!!

Bậc

Tên

Nguyên Liệu cần

 

Nguyên Liệu 1

sản sinh

Nguyên Liệu 2

sản sinh

1

Túi Hương Thệ Tuyết

Hồng Liên x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-1 x1

Tiệm trân bảo các

2

Túi Hương Thanh Vân

Túi Hương Thệ Tuyết x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-2 x1

Tiệm trân bảo các

3

Túi Hương Tử Hà

Túi Hương Thanh Vân x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-3 x1

Tiệm trân bảo các

4

Túi Hương Lạc Anh

Túi Hương Tử Hà x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-4 x1

Tiệm trân bảo các

5

Túi Hương Băng Nghiên

Túi Hương Lạc Anh x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-5 x1

Tiệm trân bảo các

6

Túi Hương Bình Loan

Túi Hương Băng Nghiên x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-6 x1

Tiệm trân bảo các

7

Túi Hương Tuyết Thánh

Túi Hương Bình Loan x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-7 x1

Tiệm trân bảo các

8

Túi Hương Tiên Lang

Túi Hương Tuyết Thánh x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-8 x1

Tiệm Tiền Trang

9

Túi Hương Kim Ô

Túi Hương Tiên Lang x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-9 x1

Tiệm Tiền Trang và trân bảo các

10

Túi Hương Vô Song

Túi Hương Kim Ô x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-10 x1

Tiệm trân bảo các

11

Túi Hương Tuyệt Thế

Túi Hương Vô Song  x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-11 x1

Tiệm Tiền Trang và trân bảo các

12

Túi Hương Huyết Sát

Túi Hương Tuyệt Thế x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-12 x1

Tiệm trân bảo các

13

Túi Hương Như Ý

Túi Hương Huyết Sát  x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-13 x1

Tiệm Tiền Trang và trân bảo các

14

Túi Hương  Cửu Long

Túi Hương Như Ý x3

ghép vật phẩm

Ma Phùng Tuyến-14 x1

Tiệm trân bảo các

15

Túi Hương Thiên Cơ

Túi Hương  Cửu Long x3

 

 

 

Chi tiết

Bậc

Chỉ số

Bậc 10

Giới hạn sinh lực

15000

Giới hạn sinh lực

80%

Công cơ bản

80%

Phản đòn công gần

25%

phàn đòn công xa

25%

kháng phản đòn

20%

Kỹ năng Phá Quân

6 cấp

Sát Thương Chí Mạng

30%

Thiên Tứ Chi Vũ

8 cấp

Bậc 11

Giới hạn sinh lực

17000

Giới hạn sinh lực

90%

Công cơ bản

90%

Phản đòn công gần

35%

phàn đòn công xa

35%

kháng phản đòn

30%

Kỹ năng Phá Quân

7 cấp

Sát Thương Chí Mạng

40%

Thiên Tứ Chi Vũ

9 cấp

Bậc 12

Giới hạn sinh lực

20000

Giới hạn sinh lực

100%

Công cơ bản

100%

Phản đòn công gần

40%

phàn đòn công xa

40%

kháng phản đòn

40%

Kỹ năng Phá Quân

8 cấp

Sát Thương Chí Mạng

50%

Thiên Tứ Chi Vũ

10 cấp

Bậc 13

Giới hạn sinh lực

24000

Giới hạn sinh lực

120%

Công cơ bản

120%

Phản đòn công gần

50%

phàn đòn công xa

50%

kháng phản đòn

50%

Kỹ năng Phá Quân

9 cấp

Sát Thương Chí Mạng

60%

Thiên Tứ Chi Vũ

11 cấp

Bậc 14

Giới hạn sinh lực

30000

Giới hạn sinh lực

150%

Công cơ bản

150%

Phản đòn công gần

80%

phàn đòn công xa

80%

kháng phản đòn

80%

Kỹ năng Phá Quân

10 cấp

Sát Thương Chí Mạng

100%

Thiên Tứ Chi Vũ

13 cấp

Bậc 15

Giới hạn sinh lực

35000

Giới hạn sinh lực

150%

Công cơ bản

150%

Phản đòn công gần

100%

phàn đòn công xa

100%

kháng phản đòn

100%

Kỹ năng Phá Quân

12cấp

Sát Thương Chí Mạng

120%

Thiên Tứ Chi Vũ

15 cấp

Hình ảnh một số Túi Hương