[15/09 - 27/09] HƯƠNG SẮC MÙA THU

Diễn ra ngày 15/09/2023

Thưởng ghép quà

15/09/2023

Toàn bộ máy chủ

Lẵng Hoa Nhỏ

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Đồng Quần Hùng

2

Khóa

Chân Khí 500 Điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Đá rèn 5

1

Khóa

Hoa Dã Qùy

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

hoạt Lực 2000 điểm

1

Khóa

Máy chủ Kim Kiếm đến Võ Đang

Lẵng Hoa Thường

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

3

Khóa

Ngọc Tì Hưu

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

1

Khóa

Lẵng Hoa Đặc Biệt

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Phấn Hoa

1

Không  khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hạt Giống-III

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Không khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (2000 điểm)

3

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

1

Khóa

Quà Hương Sắc-I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Quà Hương Sắc-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Quà Hương Sắc-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Quà Hương Sắc-IV 

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Máy chủ Linh Phượng đến Thiên Kiếm

Lẵng Hoa Thường

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

1

1

Đồng Quần Hùng

3

1

Ngọc Tì Hưu

1

1

Hạt Giống-II

1

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

1

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

1

1

Lẵng Hoa Đặc Biệt

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Phấn Hoa

1

Không khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hạt Giống-III

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Không khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (2000 điểm)

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

1

Khóa

Quà Hương Sắc-I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Quà Hương Sắc-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Quà Hương Sắc-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Quà Hương Sắc-IV

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Máy chủ Thần Kiếm đến Ma Kiếm

Lẵng Hoa Thường

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

3

Khóa

Ngọc Tì Hưu

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng (Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Khóa

Lẵng Hoa Đặc Biệt

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Phấn Hoa

1

Không khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hạt Giống-III

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Không khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 sao (Môn phái)

1

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (2000 điểm)

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

1

Khóa

Quà Hương Sắc-I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Quà Hương Sắc-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Quà Hương Sắc-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Quà Hương Sắc-IV

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Máy chủ Linh Kiếm đến Hổ Kiếm

Lẵng Hoa Thường

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

2

Khóa

Ngọc Tì Hưu

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng (Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

1

Khóa

Lẵng Hoa Đặc Biệt

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Phấn Hoa

1

Không khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hạt Giống-III

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Không khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 sao (Môn phái)

1

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (2000 điểm)

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng (Trang Sức Sử Thi 5 điểm)

1

Khóa

Quà Hương Sắc-I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Quà Hương Sắc-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Khóa

Quà Hương Sắc-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

40

Khóa

Quà Hương Sắc-IV

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

40

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Máy chủ Cửu Kiếm

Lẵng Hoa Thường

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Bạc

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

2

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 5000

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 1000

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Ngân Lượng 5 vạn

2

Khóa

Lẵng Hoa Đặc Biệt

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Phấn Hoa

1

Không khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Cống Hiến 500 điểm

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

2

Khóa

Ngân Lượng 20 Vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 5000

1

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Quà Hương Sắc-I

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Quà Hương Sắc-II

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

20

Khóa

Quà Hương Sắc-III

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

40

Khóa

Quà Hương Sắc-IV

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

40

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa