CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG 06/2023

Diễn ra ngày 02/06/2023

TÍCH LŨY TIÊU PHÍ

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

Cùng Tiểu Điêu xem những phần quà cập nhật của sự kiện Tích lũy tiêu phí lần này có gì hấp dẫn nhé!

Thời gian

Đợt 1:

  • Bắt đầu: Từ ngày 11/06/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 20/06/2023.

Đợt 2:

  • Bắt đầu: Từ ngày 21/06/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 30/05/2023.

Phạm vi

  • Từ máy chủ Kim Kiếm đến máy chủ Ma Kiếm

Nội dung

  • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Quý đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

Phần thưởng

* Lưu ý: Phần quà có thể thay đổi khi trục time server thay đổi

Máy chủ Kim Kiếm đến Linh Phượng

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Túi chọn tài nguyên 

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

7

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

5000

Túi chọn tài nguyên 

7

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

10000

Túi chọn tài nguyên 

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50 Khóa

20000

Túi chọn tài nguyên 

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

50000

Túi chọn tài nguyên 

30

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Mặt Nạ Oản Cốt Sứ- Nhã Vũ ( 10 ngày )

1

Khóa

100000

Đồng Chí Tôn

2

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn tài nguyên 

30

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100 Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150 Khóa

200000

Đồng Chí Tôn

3

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

10

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Túi chọn tài nguyên 

30

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100 Khóa

300000

Mảnh Hòa Thị Bích 

300

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

150

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Túi chọn tài nguyên 

30

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200 Khóa

Máy chủ Bách Long đến Thần Kiếm

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

5000

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

10000

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

20000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Đinh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

Khóa

50000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

100000

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

2

Khóa

200000

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến-4

3

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

150

Khóa

Chân Khí 50000

4

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

300000

Túi Chọn Toái Phiến-4

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Thủ Lĩnh Hiếm)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao Thủ Võ Lâm)

5

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

100

Khóa

Máy chủ Ma Kiếm

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

1

Khóa

5000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

10000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

2

Khóa

20000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

8

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-3

3

Khóa

50000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Cống Hiến Sư Môn (500)

15

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

20

Khóa

100000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Rèn 5

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

Mặt Nạ Oản Cốt Sứ- Nhã Vũ ( 10 ngày )

1

Khóa

200000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 5

60

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

300000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa