Tuần Lễ Vàng (30/05 - 03/06)

30/05/2019

Đại hiệp thân mến!

Sự kiện Tuần Lễ Vàng với những gói quà vô cùng ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 30/05 - 03/06. Nạp tích lũy càng cao nhận quà càng lớn.

Thời gian

  • Bắt đầu:  Ngày 30/05/2019
  • Kết thúc: 23h59 ngày 03/06/2019

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ.
  • Nhân vật: Không giới hạn cấp độ.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống mở giao diện nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng.

  • Đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó.
Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.

Với mỗi mốc nạp, Đại hiệp nhận được các gói quà tương ứng như sau:

  • Máy chủ Kim Kiếm đến Thiên Vương 

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5,400

Túi chọn Tài Nguyên

5

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13,500

Túi chọn Tài Nguyên

15

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

27,000

Túi chọn Tài Nguyên

30

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

 Khóa

54,000

Túi chọn Tài Nguyên

50

 Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

135,000

Tinh Thần Sa

2

 Khóa

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

30

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 5000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

270,000

Túi chọn  mảnh kim thạch Truyền thuyết

50

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Ma Phùng Tuyến 6

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội

1

Khóa

  • Máy chủ Côn Luân - Võ Đang 

 

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5,400

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

3

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

13,500

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

8

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

27,000

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

15

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

 Khóa

54,000

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

40

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

135,000

Tinh Kim

2

 Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 3

3

Khóa

Hoạt Lực 5000

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

270,000

Mảnh Kim Thạch Áo Truyền thuyết

200

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

4

Khóa

Ma Phùng Tuyến 6

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 4

2

Khóa

Hoạt Lực 50000

5

Khóa

Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội

1

Khóa

  • Máy chủ Hoàng Kim - Trường Giang

Số tiền nạp (Nguyên Bảo)

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5,400

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

3

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

13,500

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

5

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

27,000

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

10

Không Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Tinh Kim

1

 Khóa

54,000

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

25

Không Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

135,000

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

40

 Không Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

270,000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Đinh

30

Khóa

Ngân Châm

30

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng(Phòng Cụ Sử Thi 5 điểm)

100

Không Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

  

Tiểu Điêu