[1704 - 02/05] SỰ KIỆN VUA HÙNG

Diễn ra ngày 17/04/2024

Kim Kiếm đến Linh Phượng

17/04/2024

Bánh Giầy 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

3

Khóa

Ngọc Tì Hưu

1

Khóa

Hạt Giống-II

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

1

Khóa

Bánh Chưng

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Lễ vật

1

Không khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hạt Giống-III

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

2

Không khóa

Đồng Quần Hùng

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên (Môn phái)

1

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (2000 điểm)

3

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

1

Khóa

Quà Tế Thiên-I

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

2

Khóa

Quà Tế Thiên-II

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Quà Tế Thiên-III

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-3 hoặc 4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Quà Tế Thiên-IV

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Toái Phiến Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên Bậc 2

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên-3

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Tôn hiệu: Hào Khí Anh Hùng (10 ngày)

1

Khóa

Quà Tế Địa-II 

 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Hoạt Lực (50000)

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

10

Khóa

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên-3

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Quà Tế Địa-III 

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên Hiếm 4

2

Khóa

Quà Tế Địa-IV

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ Ngẫu Nhiên-3

2

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết

50

Khóa

Quà Tế Địa-V

Vật phẩm

Số lượng

Khóa không

Đá Ngũ Sắc

2

Khóa

Túi Toái Phiến Ngoại Trang Mũ Ngoài Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Chân Khí Đan (50000)

5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

800

Khóa

Đồ Phổ Tuyệt Thế Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Lưu Ly Thạch

2

Khóa